Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ αποτελεί το ανώτατο όργανο που διοικεί το ΕΚΑΒ. Το ΔΣ αποφασίζει και προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των στόχων και σκοπών του ΕΚΑΒ. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Προέδρου και Αντιπροέδρου καθώς και ο τρόπος εκλογής των αιρετών μελών ορίζονται με την υπ’ αριθμ. Υ4β/9919/Φ25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 125Β/5-3-1993).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. Γ4β/οίκ.67041 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1368/ΥΟΔΔ/18-12-2023), η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Παπαευσταθίου Νικόλαος του Παναγιώτη, πτυχιούχο τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου με αναπληρωτή του τον Στεργιόπουλο Σπυρίδωνα του Αγγέλου, Αναπλ. Καθηγητή Χειρουργικής ΕΚΠΑ-ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».
  2. Κουτσουμπέλης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Πτυχιούχος Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου Παν/μίου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ (με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δυνάμει των οριζομένων στο άρ. 35 του ν. 3370/2005) και ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Δούκα Σωκράτη του Γεωργίου, Ιατρό Γεν. Χειρουργικής.
  3. Αγρανιώτης Μιχαήλ του Γεωργίου, Οδοντίατρος, Αντιπρόεδρος του ΔΣ και ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Παυλάκη Εμμανουήλ του Γεωργίου, Ιατρό Γεν. Χειρουργικής.
  4.  Καψιώχα Παρασκευή του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Δ/νσης Υπηρεσίας Συντονισμού του Υπουργείου Υγείας, ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος του Υπουργείου, με αναπληρώτρια της τη Φακουκάκη Βασιλική του Ιωάννη, Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
  5. Παπανικολάου Σπυρίδων του Μελετίου, Δ/ντής ΕΣΥ – Γεν. Χειρουργός – Εντατικολόγος, ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος των ιατρών του ΕΚΑΒ, με αναπληρώτρια του την Δημητροπούλου Ντεϊμεντέ Βασιλική,  Επιμελήτρια Α΄Αναισθησιολογίας.
  6. Παπαδήμας Σταύρος του Γρηγορίου, ΔΕ – Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ως τακτικό μέλος – εκπρόσωπος εργαζομένων (πλην ιατρών) του φορέα, με αναπληρωτή του τον Κοντό Γεώργιο του Ευαγγέλου, ΔΕ – Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.
  7. Δημητρακάκη  Αγγελική Ινέτζη του Κωνσταντίνου-Σεραφείμ, Ιατρός Καρδιολόγος-Εντατικολόγος, ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, με αναπληρωτή τον Παπανδρούδη Ανδρέα του Αποστόλου, Ιατρός Οφθαλμίατρος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα είναι τετραετής (άρ. 30 του ν. 4633/2019).

Bear