Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ αποτελεί το ανώτατο όργανο που διοικεί το ΕΚΑΒ. Το ΔΣ αποφασίζει και προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην πραγματοποίηση των στόχων και σκοπών του ΕΚΑΒ. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του Προέδρου και Αντιπροέδρου καθώς και ο τρόπος εκλογής των αιρετών μελών ορίζονται με την υπ’ αριθμ. Υ4β/9919/Φ25/16-2-1993 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 125Β/5-3-1993).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.:718/18-1-2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 16/ΥΟΔΔ/20-01-2016) και τις τροποποιήσεις της με την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.:718/18-01-2016 (ΦΕΚ 103/ΥΟΔΔ/29-2-2016) και την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.:66622 (ΦΕΚ 491/ΥΟΔΔ/19-9-2016) και μετά το ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ 692/21-11-18 και το ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ 154/16-03-2018 αλλά και το ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΥΟΔΔ 698/05-09-19, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Παπαευσταθίου Νικόλαος του Παναγιώτη, πτυχιούχο τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου και αναπληρωτής του ο κ. Κυριαζής Αθανάσιος του Ιωάννη, Ιατρός Αναισθησιολόγος.
  2. Μυλωνάς Μιλτιάδης του Γεωργίου, ΤΕ Διοίκηση Επιχειρήσεων, ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου με καθεστώς πλήρους και αποκλεστικής απασχόλησης και αναπληρωτής του ο κ. Χριστακάκης Σταύρος του Χρήστου, Δικηγόρος .
  3. Νιάκας Βασίλειος του Ευθυμίου, Ιατρός Χειρουργός, ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου και αναπληρωτής του ο κ. Μπουγκάς Αλέξανδρος του Μάρκου, Ειδικ. Γενικής Χειρουργικής.
  4. Φράγκου Καλλιόπη του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας και αναπληρωτής της ο κ. Χριστοφιλόπουλος Μαυροειδής του Γεωργίου, ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ’, Προϊστάμενος του Τμήματος Μ.Π.Δ.Σ. και Προϋπολογισμού και με καθήκοντα Προϊσταμένου της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας
  5. Μπαρμπάκος Ευάγγελος του Γεωργίου, Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας και μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., ως εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και αναπληρωτής του ο κ. Τσιπουράκης Στέφανος του Εμμανουήλ, Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου και μέλος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Κ.Ε.Δ.Ε.
  6. Ψυχάρης Παναγιώτης του Νικολάου, Ιατρό Ορθοπεδικό, ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και αναπληρωτή του τον Βασιάδη Αναστάσιο του Iωάννη, Ιατρό
    Ορθοπεδικό.
  7. Παπανικολάου Σπυρίδων του Μελετίου, Ιατρός – Διευθυντής ΕΣΥ που υπηρετεί στο ΕΚΑΒ, ως αιρετός εκπρόσωπος όλων των υπηρετούντων ιατρών ΕΣΥ στο ΕΚΑΒ και αναπληρώτρια του η κ. Ζυγούρα Αναστασία – Ντίνα, Ιατρός – Διευθύντρια ΕΣΥ που υπηρετεί στο ΕΚΑΒ.
  8. Παπαδήμας Σταύρος του Γρηγορίου, υπάλληλος του ΕΚΑΒ κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ως αιρετός εκπρόσωπος όλων των εργαζομένων του ΕΚΑΒ (πλην των ιατρών) και αναπληρωτής του ο κ. Χαλεπλής Δημήτριος του Αλέξανδρου, υπάλληλος του ΕΚΑΒ του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.
Bear