Αναρτήσεις κατηγορίας Προσωπικό

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της 3ης επαναπρόσκλησης του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A-ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 για την πράξη με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V–A ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.»  και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του ΕΚΑΒ και έξι (6) Διασωστών διάρκειας  ενός  (1)  έτους, με αριθμό πρωτ.: 4234/07-09-2021 (ΑΔΑ: 69ΤΤΟΡ1Π-Ω1Ζ) αναρτώνται οι προσωρινοί […]

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την απασχόληση ιατρών στο Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.) του Ε.Κ.Α.Β.

Έχοντας υπόψη: Το άρθρο 41 του ν. 4764/2020 Την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4633/2019 και κατόπιν  εντολής του Προέδρου Δ.Σ. ΕΚΑΒ, καλούμε τους ιατρούς που στελεχώνουν το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Ε.Κ.Α.Β. να δηλώσουν επιθυμία συμμετοχής στις δράσεις του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του Ε.Κ.Α.Β.  (Ε.Τ.Ι.Κ.- Ε.Κ.Α.Β.) . Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν […]

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς Διασώστες, Γιατρούς και Νοσηλευτές του ΕΚΑΒ για την στελέχωση του Ειδικού Τμήματος Καταστροφών – ΕΤΙΚ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΕΤΙΚ Ανακοίνωση Το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών – ΕΤΙΚ, στα πλαίσια ανανέωσης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού, ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος προς Διασώστες, Γιατρούς και Νοσηλευτές του ΕΚΑΒ για την στελέχωση ομάδων ετοιμότητας σε αποστολές εσωτερικού και εξωτερικού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στο etik@ekab.grτα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη των Τομέων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και των εκτάκτων καταστάσεων που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας Covid-19, προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών από την Κ.Υ και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ για το χρονικό διάστημα Οκτώβριο-Νοέμβριο 2021. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων […]

3η Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Περίθαλψη αδυνάμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-Α ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Το Ε.Κ.Α.Β. ανακοινώνει την 3η Επαναπρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως προς το μέρος  που αφορά τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από την υπ’αρ.πρωτ.14773/10-3-2020(ΑΔΑ:6Μ9ΣΟΡ1Π-Φ7Θ) Πρόσκληση, την υπ’ αρ. πρωτ. 58985/30-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΔΖΙΟΡ1Π-ΧΧΓ) Επαναπρόσκληση, την υπ’ αρ. πρωτ.70804/13-11-2020(ΑΔΑ:ΩΗΣ6ΟΡ1Π-ΚΦΓ) 1η Επαναπρόσκληση και την  υπ’ αρ. πρωτ. 78971/21-12-2020 (ΑΔΑ 6ΨΣ5ΟΡ1Π-ΝΧΟ) 2η Επαναπρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και των εκτάκτων καταστάσεων που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας Covid-19, προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών από την Κ.Υ και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ για τον μήνα Αύγουστο. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα Γραφεία Διευθυντών Παραρτημάτων έως τις 05-08-2021. Οι Διευθυντές […]

Bear