Αναρτήσεις κατηγορίας Προσωπικό

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ7/23-02-2021 (Θέμα 58) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 08/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού. Από τους ανωτέρω υπαλλήλους  εξαιρούνται της κλήρωσης εκείνοι που συμμετείχαν ως μέλη στην επιτροπή διενέργειας του […]

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 1ου τακτικού μέλους, 2ου τακτικού μέλους και 1ου αναπληρωματικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρείες COSMOTE Α.Ε. και WIND HELLAS

Ανακοινώνεται ότι στις 05/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 1ου τακτικού μέλους, 2ου τακτικού μέλους και 1ου αναπληρωματικού της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρείες COSMOTE Α.Ε. και WIND HELLAS Η […]

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτής Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Καλούμε σε εκδήλωση ενδιαφέροντος το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. για την κάλυψη των θέσεων Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) και Αναπληρωτή Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.). Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη των Τομέων του Παραρτήματος Μυτιλήνης

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και των εκτάκτων καταστάσεων που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας Covid-19, προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών από την Κ.Υ και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ για το χρονικό διάστημα Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο.  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη του Τομέα Καρπάθου

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και των εκτάκτων καταστάσεων που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας Covid-19, προγραμματίζεται εθελοντική μετακίνηση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων-Διασωστών από την Κ.Υ και τα Παραρτήματα του ΕΚΑΒ για το χρονικό διάστημα Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο.  Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να το δηλώσουν με αίτησή τους προς στα […]

Οριστικός πίνακας της 2ης επαναπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A-ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 για την πράξη με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

Στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV–A-ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 για την πράξη με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και τους Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, και της 2ης Επαναπρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του […]

Bear