Αναρτήσεις κατηγορίας Δημοσιεύσεις Αρχείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων ΙΕΚ ΕΚΑΒ – Εαρινό Εξάμηνο2020

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Στην  Αθήνα,  28-01-2020  ημέρα  Τρίτη, αφού λάβαμε υπόψη: Την υπ’ αριθμ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1748/τ.Β/99 ) «Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ ) στο ΕΚΑΒ». Το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ A/193), “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». […]

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους τομείς ευθύνης του για το οικονομικό έτος 2020

Ανακοινώνεται ότι στις  9/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στο γραφείο  του Διευθυντή  του Παραρτήματος Μυτιλήνης στον Τομέα Ρόδου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση : Α. Επιτροπών  προμήθειας γενικού υλικού Β. Επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών. Γ.  Επιτροπών ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών. Δ. Επιτροπών απομαγνητοφώνησης. Ε. […]

Δημόσια κλήρωση συγκρότησης επιτροπών ετήσιας απογραφής αποθηκών των Τομέων Μυτιλήνης , Ρόδου και Σύρου του Παραρτήματος Μυτιλήνης για το οικονομικό έτος 2019

Ανακοινώνεται ότι στις 6/12/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 στο γραφείο του  Διευθυντή  του Παραρτήματος Μυτιλήνης στην Ρόδο, λαμβάνοντας υπόψη, τις διατάξεις του Π.Δ 146/2003, την υπ.αριθμ. 151360/9-12-2010 εγκύκλιο του ΥΥΚΑ , θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής αποθηκών για το οικονομικό έτος […]

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών προμηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου οικονομικού έτους 2020, καθώς επίσης την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής για το έτος 2019

Ανακοινώνεται σε εφαρμογή του με αριθμ πρωτ: 53916/12-11-2019 έγγραφο της Κ.Υ. ότι στις 4-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 στο γραφείο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης του ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας, κου Κιούλπαλη Ανέστη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών πρόχειρων διαγωνισμών, μικροπρομηθειών, εργασιών και παραλαβής από […]

Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν.4369/2016 για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ pdf

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Γνωστοποιείται ότι η αναρτηθείσα στο site του ΕΚΑΒ την 04-09-19 με αρ. ΣΥΝ 29/02-09-2019 ΘΕΜΑ 99: «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ» απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΑΒ δεν παράγει έννομες συνέπειες για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους και ως εκ τούτου συντρέχει λόγος απόσυρσης της αναρτήσεώς της. Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear