Αναρτήσεις κατηγορίας Δημοσιεύσεις Αρχείου

Τελικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α’ εξαμήνου Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Εαρινό εξάμηνο 2024

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για φοίτηση στο Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ του ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024 στη Σ.Α.Ε.Κ. ΕΚΑΒ, όπως προέκυψαν σε συνέχεια αξιολόγησης υποβληθεισών ενστάσεων. Η επιλογή των σπουδαστών από τους πίνακες κατάταξης είναι ανάλογη του αριθμού των τμημάτων που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. Αθήνα               : 1 τμήμα […]

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων καταρτιζομένων Α’ εξαμήνου ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας – Θεσσαλονίκης. Εαρινό εξάμηνο 2024.

Ανακοινώνονται οι αρχικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για φοίτηση στο Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ του ΕΑΡΙΝΟΥ 2024 στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ με βάση την μοριοδότηση τους. Η τελική επιλογή των σπουδαστών από τους πίνακες κατάταξης, με βάση την μοριοδότηση τους και σε συνέχεια εξέτασης πιθανών ενστάσεων θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 05/02/2023 και θα είναι ανάλογη του αριθμού των […]

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό

Διευκρινίσεις σχετικά με το διαγωνισμό «Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών» Clarifications for the tender «Isolation Capsules and other equipment for patient transport» Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ΙΕΚ ΕΚΑΒ – Εαρινό 2024

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ   Στην  Αθήνα, 17/01/2024  ημέρα  Τετάρτη,  αφού λάβαμε υπόψη: Την υπ’ αριθμ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1748/τ.Β/99 ) “Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στο ΕΚΑΒ” Το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ A/193), «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων ΙΕΚ ΕΚΑΒ-Εαρινό εξάμηνο 2024

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Στην  Αθήνα,  17-01-2024  ημέρα  Τετάρτη, αφού λάβαμε υπόψη: Την υπ’ αριθμ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1748/τ.Β/99 ) «Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ ) στο ΕΚΑΒ». Το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ A/193), “Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». […]

Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών

Τίτλος Έργου: Κάψουλες Απομόνωσης και Λοιπός Εξοπλισμός για τη Μεταφορά Ασθενών. Κωδικός Δράσης: Δράση 3.1 Κινητός υγειονομικός εξοπλισμός και υποδομές για την προστασία της δημόσιας υγείας. Είδος δράσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Χρηματοδότηση έργου: Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης […]

Bear