Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ΙΕΚ ΕΚΑΒ – Εαρινό εξάμηνο 2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών ΙΕΚ ΕΚΑΒ – Εαρινό εξάμηνο 2021

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ

 

Στην  Αθήνα, 1/02/2021  ημέρα  Δευτέρα,  αφού λάβαμε υπόψη:

 1. Την υπ’ αριθμ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1748/τ.Β/99 ) “Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στο ΕΚΑΒ”
 2. Το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ A/193), «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
 3. Το Ν.4264/2014 (ΦΕΚ Α/118), «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»
 4. Το Ν.4763/2020 (ΦΕΚ Α/254), «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης ….  και άλλες διατάξεις».
 5. Τις διατάξεις του Κεφ. Α του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και υπηρεσιών του δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» όπως εξειδικεύθηκε με την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ 8342/1-4-2014 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με θέμα «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»
 6. Την υπ’ αριθμ. 21/25-07-2016 (θέμα 60), απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτών για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ΙΕΚ ΕΚΑΒ.
 7. Την υπ’ αριθμ.Γ6α/Γ.Π.38396/10-07-2020-21 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, με θέμα «Λειτουργία Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας εκπαιδευτικής περιόδου 2020-2021», δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2881 τ. Β΄- 16.07.2020.
 8. Την υπ’ αριθμ. Συν 4/29-01-2021 θέμα 1, απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για την έναρξη του Εαρινού εξαμήνου 2021.

Προσκαλούμε τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτές με ωριαία αντιμισθία σε μαθήματα της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου» που θα λειτουργήσει κατά το Εαρινό εξάμηνο 2021, με προβλεπόμενη έναρξη  1-03-2021 και περάτωση 30/06/2021 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα:

ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΑΘΗΝΑΣ  :  για Α, Β, Γ, Δ  ΕΞΑΜΗΝΟ.

    ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: για Α, Β, Γ, Δ  ΕΞΑΜΗΝΟ. 

       ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Τμήμα ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: για Β  ΕΞΑΜΗΝΟ. 

 

Το ΙΕΚ ΕΚΑΒ διατηρεί το δικαίωμα της κατανομής των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. Τα μαθήματα διδασκαλίας ανά εξάμηνο καθώς και η διάρκειά τους καθορίζονται από τον οδηγό σπουδών για την ειδικότητα «Διασώστης- Πλήρωμα Ασθενοφόρου», έκδοση Α’ Μάιος 2018 της ΓΓΔΒΜ.

Οι υποψήφιοι θα κατατάσσονται στην ειδικότητα που αιτούνται να διδάξουν, ανάλογα με τα κριτήρια και τη μοριοδότησή τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 50 (1.1 + 1.2 + 1.3)

50

 

1.1. ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (συνυπολογιζόμενα  αθροιστικά)

Δηλώνονται από τους υποψηφίους μόνο  πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά σχετικά με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων, μοριοδοτείται ένα από κάθε κατηγορία και στη συνέχεια λογίζονται αθροιστικά.

  max 33
1.1.Α Πτυχίο Τριτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης max 20

α) Πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων  ειδικοτήτων.

20

β) Δίπλωμα ΙΕΚ & Πτυχία Β/θμιας σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων

(Υπολογίζεται  όταν δεν υπάρχει σχετικό πτυχίο Γ΄θμιας εκπαίδευσης, σχετικό με το αντικείμενο διδασκαλίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν συνυπολογίζεται στη μοριοδότηση του υποψηφίου). Για την παροχή διδακτικού έργου από υποψηφίους αυτής της κατηγορίας προηγούνται οι κάτοχοι πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (ή πρώην ΟΕΕΚ) ίδιας ή αντίστοιχης ειδικότητας. Σε περίπτωση έλλειψης δύναται να αξιοποιηθούν απόφοιτοι οι οποίοι δεν έχουν λάβει πιστοποίηση αλλά έχουν τη σχετική βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στο αντικείμενο κατάρτισης.

5

1.1.Β. Μεταπτυχιακό σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (όπου αυτό απαιτείται).

5

1.1.Γ. Διδακτορικό σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων (όπου αυτό απαιτείται).

8

 

1.2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο πτυχίο)   max 7
α. Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση  Ενηλίκων 4
β. Διδακτορικό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 7

 

1.3.Α ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (αφορά μόνο τους αιτούντες διδακτικού έργου στις ιατρικές ειδικότητες)

  max 10

Α) Οι έχοντες αποφοιτήσει από πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΠΙ (έχουν ολοκληρώσει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και έχουν λάβει βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης)

10    

Β) Οι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ΕΠΙ

5    

 

1.3.Β ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (αφορά μόνο τους αιτούντες διδακτικού έργου στα πρακτικά μαθήματα της ειδικότητας Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου)   max 21
BLS provider 1    
BLS instructor 1    
BLS course director 1    
BLS course organiser 1    
ILS provider 1    
ILS instructor 1    
ILS course director 1    
ILS course organiser 1    
ALS provider 1    
ALS instructor 1    
ALS course director 1    
ALS course organiser 1    
PHTLS provider 1    
PHTLS  instructor 1    
PHTLS coordinator 1    
TFR provider 1    
TFR instructor 1    
TFR coordinator 1    
B-Con provider 1    
B-Con instructor 1    
B-Con coordinator 1    

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η διδακτική εμπειρία προσμετράται εφόσον είναι σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων και έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας πενταετίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 5

5

Για κάθε εξάμηνο διδασκαλίας σε φορέα δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης, τυπικής ή άτυπης, δίδεται βαθμός 0,5 με ανώτατη μοριοδότηση τα 5 έτη

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η εργασιακή εμπειρία προσμετράται εφόσον είναι σχετική με το αντικείμενο διδασκαλίας των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων και έχει αποκτηθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας. Ο μεγαλύτερος βαθμός που δύναται να ληφθεί είναι 10, εκτός των περιπτώσεων νοσηλευτών όπου η μέγιστη μοριοδότηση μπορεί να είναι 20.

ΜΑΧ 20

Για κάθε έτος σχετικής εργασιακής εμπειρίας, δίδεται ένας (1) βαθμός για κάθε έτος εργασίας

10

Ειδικά για τους νοσηλευτές ο χρόνος εργασιακής εμπειρίας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) προσαυξάνεται με ένα βαθμό ανά έτος και προστίθεται στο βαθμό εργασιακής εμπειρίας

10
 

Διευκρινίσεις επί της εργασιακής εμπειρίας

Η εργασιακή εμπειρία αποδεικνύεται από συμβάσεις, αποδείξεις ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα, ένσημα, βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και όποιο άλλο έγκυρο αποδεικτικό που πιστοποιεί την απασχόληση.

ΔΕΝ συνυπολογίζεται στην εργασιακή εμπειρία η εργασία εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη εκπαίδευση καθώς έχει ήδη μοριοδοτηθεί παραπάνω ως διδακτική εμπειρία.

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ        2
ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται από βεβαίωση ή πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σύμφωνα με το ΑΣΕΠ.

2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  5. ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ            6
 Άνεργοι υποψήφιοι 6  
Υποψήφιοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα 4  
Υποψήφιοι που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα 2  

 

Κάθε στοιχείο το οποίο εντάσσεται στην ανωτέρω μοριοδότηση αποδεικνύεται και μοριοδοτείται εφόσον συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

 • Η αίτηση των υποψηφίων εκπαιδευτών επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986.
 • Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανά εξάμηνο. Όταν ο εκπαιδευτής έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα το ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζεται στις δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως κατά μέσο όρο ανά εξάμηνο. Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας ανά εκπαιδευτή θα γίνει μετά την εκπόνηση του προγράμματος κατάρτισης.
 • Όλοι οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού αξιολογούνται μόνο στην περίπτωση που είναι αναγνωρισμένοι από αρμόδια όργανα ισοτιμιών (ΔΟΑΤΑΠ κ.λ.π.) και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
 • Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων)
 • Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων εγείρεται εντός μίας (1) ημέρας από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.
 • Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων εκπαιδευτών θα προηγούνται οι υποψήφιοι με βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ έναντι αυτών του ΤΕΙ. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγούνται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο βαθμό του βασικού τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας (ίδιο βαθμό πτυχίου) θα προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν περισσότερες ώρες διδασκαλίας, ανά εξάμηνο στο αιτηθέν αντικείμενο κατάρτισης Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων. Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας θα προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία υποψήφιος (με την υπ’ αριθμ.  37/8-9-2014 Απόφαση Δ/Σ).

                             Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

Α)   Γιατροί κατά προτεραιότητα:

 1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το πρόγραμμα εξειδίκευσης του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής ή είναι φοιτούντες σε πρόγραμμα εκπαίδευσης Ε.Π.Ι.
 2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ιδιώτες γιατροί και γιατροί ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο κατά προτίμηση συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.

Β)  Νοσηλευτές (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος) κατά προτεραιότητα:

Νοσηλευτές με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία στο χώρο της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας – Νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που απασχολούνται κατά προτίμηση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των νοσοκομείων, μέλη Δ.Ε.Π. και λοιποί νοσηλευτές και ιδιώτες με γνωστικό αντικείμενο κατά προτίμηση συγγενές προς την επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα.

Γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες, με πιστοποιημένο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ και  πιστοποιημένα προσόντα (π.χ. BLS, ALS, PHTLS κλπ) στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής  Φροντίδας  για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

Δ) Εξειδίκευση-Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης όπως:

 • Οργάνωση Εθνικού Συστήματος Υγείας (5 ώρες)
 • Ηθικά και νομικά ζητήματα στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική (10 ώρες)
 • Τηλεϊατρική (9 ώρες)
 • Τηλεπικοινωνίες και συστήματα επικοινωνίας (36 ώρες)
 • Βασικές γνώσεις ασφαλούς οδήγησης (30 ώρες)
 • Επικοινωνία και τεχνικές επικοινωνίας (20 ώρες)
 • Αγγλική ιατρική ορολογία (2Χ30 ώρες)

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο πρωτόκολλο  του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ, υπάρχει επίσης και στο site του ΕΚΑΒ www.ekab.gr ).
 2. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (όχι μεγαλύτερο των 2 σελίδων).
 3. Φωτοτυπίες τίτλων σπουδών
 4. Φωτοτυπία άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).
 5. Φωτοτυπία τίτλου ιατρικής ειδικότητας.
 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από την 8-02-2021 ημέρα Δευτέρα μέχρι και 12-02-2021 ημέρα Παρασκευή, με τους εξής τρόπους:

ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα για παράδοση του φακέλου υποψηφιότητάς του μέχρι και την Παρασκευή 12-02-2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ.

με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ στην οποία θα επισυνάπτεται ως αρχείο (attachment) σε μορφή  PDF  (προσοχή το αρχείο να έχει ονομασία)  η αίτηση υποψηφιότητας (σαρωμένη – scan) όσο και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα φάκελο έως  την Παρασκευή 12-02-2021 και ώρα 14:00 μ.μ.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι συμπιεσμένα αρχεία μορφής .zip, .rar, κλπ. Κάθε αίτηση που θα παραληφθεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα ΔΕΝ θα γίνεται αποδεκτή και δεν θα αξιολογείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ η Παρασκευή 12-02-2021 και ώρα 14:00 μ.μ..

 

 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός, Τ.Κ. 11527,

Τηλ.:(2132143000 κεντρ.τηλ. υπηρεσίας), 2132143137-9. email: ekab@ekab.gr

 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, Τ.Κ. 55535,

Τηλ.:(2310397123 κεντρ.τηλ.υπηρεσίας) 2310397155-57. e-mail: thessaloniki@ekab.gr

 • ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ηράκλειο Κρήτης: Διασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων ,Έναντι ΤΕΠ ΠΑΓΝΗ   Τ.Κ. 71110,

 Τηλ.:(2810377300 κεντρ.τηλ.υπηρεσίας)  2810377213.   e-mail irakleio@ekab.gr  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή και, κατ’ επέκταση, απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού για το Α΄ εξάμηνο προϋποθέτει τη συμπλήρωση του αριθμού καταρτιζομένων και έναρξης αυτών των τμημάτων.

Εφιστούμε την προσοχή  στους εκπαιδευτές  που θα κάνουν αίτηση στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης να δηλώνουν  τα μαθήματα ανάλογα με την ειδικότητά τους και μόνο για αυτά  του Β΄ εξαμήνου.

 

Αθήνα 01/02/2021

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Πατήστε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους για την αίτηση επιλογής εκπαιδευτών  (Εαρινό εξάμηνο 2021) :

 

Η5_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021 (doc)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ-2021 (pdf)

 

 

 

 

Bear