ΠΛΗΡΩΣΗ (1) ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΚΑΙ ΣτΕ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΛΗΡΩΣΗ (1) ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΚΑΙ ΣτΕ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

Το ΕΚΑΒ,

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.2 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α)
 3.  Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ 20 του ν 4057/12 (ΦΕΚ 54/Α)
 4. Την υπ’αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ.Φ.ΕΓΚΡ./178/37601 Απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρ. 2, παρ. 1)
 5. Το Π.Δ.348/1996 (ΦΕΚ 229/Α) Τροποποίηση του Π.Δ/τος 376 /1988 (ΦΕΚ 169/Α) «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, Ε.Κ.Α.Β.»  όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 96 παρ. 2Β,  του ν. 4486/2017και ιδιαίτερα το άρ. 13 περ. ΙΙ, όπως τροποποιήθηκε με  το άρ. 96 παρ. 2Β,  του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ  115/Α)
 6. Τις υπ΄ αρ. 1) 27/11-9-2017, 2) 29/25-9-2017, 3) 41/21-12-2017 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.

 

Προκηρύσσει

την πλήρωση με επιλογή μίας θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου  παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ με σχέση έμμισθης εντολής του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 43 παρ. 2 του ν. 4194/2013 και ειδικώς με τα προβλεπόμενα για την περίπτωση  Προϊσταμένου Δικηγόρου.

 1. Αντικείμενο της απασχόλησης του Προϊσταμένου Δικηγόρου είναι ειδικότερα τα εξής:

1.α) η επιμέλεια, η δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του ΕΚΑΒ και η διεξαγωγή δικαστικών και  γενικώς  νομικών  υποθέσεων της υπηρεσίας και ιδιαίτερα επί των διοικητικών δικαστηρίων  και του ΣτΕ, η κατάρτιση  και ο έλεγχος των διοικητικών συμβάσεων  που συνάπτει το ΕΚΑΒ.

1.β) η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αφορούν την υπηρεσία και ζητούνται  από  το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο  και τις υπηρεσίες του.

1.γ) η εισήγηση προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ  για ανάθεση νομικών και δικαστικών υποθέσεων σε εξωτερικούς δικηγόρους, όπου και όπως αυτή απαιτείται, και η εποπτεία των υποθέσεων που ανατίθενται σε εξωτερικούς δικηγόρους, η παρακολούθησή τους, ο έλεγχός τους, και η διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης, σε περίπτωση συνέχισης ή διακοπής των σχετικών αναθέσεων.

1.δ) η παρουσία του στις συνεδριάσεις του ΔΣ όταν αυτό του ζητηθεί.

 1. Ο Προϊστάμενος Δικηγόρος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του ΕΚΑΒ, για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες και εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ή εκπροσώπησης σε δικαστικές ή διοικητικές αρχές.
 2. Για τις αποδοχές και την ασφάλιση του Προϊσταμένου Δικηγόρου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 3. Προσόντα υποψηφίου.

Ο υποψήφιος για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου Δικηγόρου θα πρέπει:

4.α)  Να είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ΣΤΕ, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου της ημεδαπής, και να μην έχει επιβληθεί εις βάρος του πειθαρχική ποινή, ούτε να τελεί σε αναστολή δικηγορίας τα τελευταία έξι (6) χρόνια.

4.β)  Να έχει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια προϋπηρεσίας ως δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

4.γ) Να έχει επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, συμβουλευτική και δικαστηριακή κυρίως σε θέματα δημοσίου δικαίου, ασχολούμενος με δημόσιες συμβάσεις, και δίκες ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ανωτέρω εμπειρία  αποδεικνύεται με δικόγραφα, υπομνήματα, αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις και άλλα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Η ενασχόληση με το δίκαιο της υγείας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

4.δ) Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη επίσης, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα προσόντα, οι δημοσιεύσεις, η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στο δημόσιο δίκαιο, η προσωπικότητα, η πολύ καλή γνώση τουλάχιστον μια ξένης γλώσσας, η οικογενειακή κατάσταση  και η πρόβλεψη εξέλιξης.

4.ε) Να μην έχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην έχει τεθεί υπό στερητική ή επικουρική  δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με το  ν. 4194/2013, και ιδίως τα άρθρα 6 και 7.

4.στ) Οι υποψήφιοι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές και να μην έχουν χαρακτηριστεί ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία.

Κρίσιμος χρόνος για την συνδρομή των ανωτέρω προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων.

 1. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (η εξουσιοδότηση πρέπει να φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη νομίμως) στην διεύθυνση Τέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων  στο ΕΚΑΒ (Κεντρική Υπηρεσία), T.K. 11527,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 7.00 έως 15.00, (πληροφορίες κα Δημόκα Μαγδαληνή, τηλ. 2132143354), εντός αποκλειστικής προθεσμίας  δέκα (10) ημερολογιακών ημερών αρχής γενομένης από την  ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στον κόμβο Διαύγεια, συνοδευομένη από τα εξής:

5.α)  Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

5.β) Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ΄ Αρείω Πάγω, και ο χρόνος απόκτησης της ιδιότητας αυτής τουλάχιστον προ δεκαετίας  (10ετίας).

5.γ) Βεβαίωση του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου ότι ο υποψήφιος δεν τελεί σε αναστολή δικηγορίας τα τελευταία έξι (6) χρόνια, δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά, και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.

Σε περίπτωση κατοχής άλλης έμμισθης θέσης, ο δικηγόρος οφείλει να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι ταυτοχρόνως με την πρόσληψή του στην θέση της παρούσας προκήρυξης θα παραιτηθεί από την  έμμισθη θέση την οποία κατέχει.

5.δ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, γνώσης και εμπειρίας.

5.ε) Υπεύθυνη δήλωση περί  ανυπαρξίας κωλύματος από ποινική καταδίκη ή υποδικία και μη τέλεσης θέσης υπό στερητική ή επικουρική  δικαστική συμπαράσταση,  κατά τις διατάξεις του  ν. 4194/2013, και ιδίως τα άρθρα 6 και 7.

5.στ) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες.

5.ζ) Κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό για την απόδειξη λοιπών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του υποψηφίου όπως τυχόν πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας,  μεταπτυχιακών ή  διδακτορικών σπουδών.

Όλα τα έγγραφα που εκδόθηκαν στην αλλοδαπή προσκομίζονται επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών.

5.η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

 1. Το εμπρόθεσμο της υποβολής υποψηφιότητας για την πρόσκληση σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται από την ημερομηνία του φακέλου αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
 2. Η συμμετοχή των υποψηφίων στην διαδικασία επιλογής αποδεικνύει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
 3. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά εξετάζονται από 3μελή επιτροπή, που συγκροτήθηκε με τις υπάριθμ. 27/11-9-2017 (θέμα1) και 29/25-9-2017 (θέμα 73) αποφάσεις του ΔΣ του ΕΚΑΒ, την οποία συγκαλεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ ΕΚΑΒ. Η Επιτροπή καλεί στη συνέχεια, σε ατομική προφορική συνέντευξη τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις. Η Επιτροπή καταρτίζει σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων, εισηγούμενη τον κατάλληλο υποψήφιο με αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία  υποβάλλει στο ΔΣ του ΕΚΑΒ προς  έγκριση.
 4. Η απόφαση της Επιτροπής και η έγκρισή της από το ΔΣ αφορούν μόνο την κάλυψη της θέσης που προκηρύχτηκε.
 5. Ο/Η επιτυχών/ούσα οφείλει να καταθέσει κατά τον χρόνο της πρόσληψής του τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά διορισμού.

 

                                                                               Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

                                                                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.  ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Bear