Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων

Το ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης στα πλαίσια υλοποίησης διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια ασθενοφόρων οχημάτων, διενεργεί δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική  διεύθυνση:

http://www.eprocurement.gov.gr

Προς δημόσια διαβούλευση τίθεται το σχέδιο της Διακήρυξης στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι Τεχνικές Προδιαγραφές.
Η ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω διαβούλευσης είναι η 30/3/2018 και η διάρκεια της ορίζεται σε 15 μέρες ήτοι έως 13/4/2018.

Άγγελος Χάνδρος MSc
ΔΜΥ – ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
ΕΚΑΒ – Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Γραφείο Προμηθειών
Τηλ: 2313-326615
a.chandros@ekab.gr

Bear