Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 1ου τακτικού μέλους της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 1ου τακτικού μέλους της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών

Ανακοινώνεται ότι στις, 27/02/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 1ου τακτικού μέλους της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016 από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο του  διαγωνισμού:

1) Έναν  υπάλληλο  του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών κλάδου ΠΕ Ιατρών.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΟΥΔΗ, υπάλληλο του κλάδου  ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

β)  ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΤΣΑΝΙΑ, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Bear