Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους τομείς ευθύνης του για το οικονομικό έτος 2024 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους τομείς ευθύνης του για το οικονομικό έτος 2024

Ανακοινώνεται ότι στις 11-12-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στο γραφείο του Διευθυντή του Παραρτήματος Μυτιλήνης στον τομέα Ρόδου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση επιλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση:

 • Επιτροπών προμήθειας γενικού υλικού 2024
 • Επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών 2024
 • Επιτροπών ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών 2024
 • Επιτροπών απομαγνητοφώνησης 2024
 • Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ 2024
 • Επιτροπών απογραφής αποθηκών 2023

για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς ευθύνης του.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, μεταξύ των υπαλλήλων του Παραρτήματος, από τις παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων της υπηρεσίας που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών – διαγωνισμών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο.

 • Υπάλληλοι Τ.Ε. ειδικότητας Διοίκησης Μονάδων Υγείας
 • Υπάλληλοι Τ.Ε. και Δ.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού
 • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρου
 • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών
 • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους  εξαιρούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο  Προμηθειών του Παραρτήματος και όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Διευθυντή του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης κ. Καραταπάνη Σάββα  παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

 α)  Τσιμπλέκας Χαράλαμπος  υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Τομέα Ρόδου

 β)  Σταματίου Παρασκευή υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

Σύνδεσμος προς το έγγαφο

Bear