Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών προμηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου και των Τομέων του οικονομικού έτους 2021, καθώς επίσης την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής για το έτος 2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών προμηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου και των Τομέων του οικονομικού έτους 2021, καθώς επίσης την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής για το έτος 2020

Ανακοινώνεται σε εφαρμογή του με αριθμ πρωτ: 72942/23-11-2020 έγγραφο της Κ.Υ. ότι την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 12:30 στο γραφείο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης του ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας, κ. Γιαννακουδάκη Νικόλαου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών πρόχειρων διαγωνισμών, μικροπρομηθειών, εργασιών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο του Παραρτήματος Ηρακλείου και των Τομέων του για το οικονομικό έτος 2021 καθώς επίσης και την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής 2020.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α 27-10-2011), των άρθρων 221 και 344 του Ν. 4412/2016 και των με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/23-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21700/19-09-2012 εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών, μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο, καθώς επίσης και της απογραφής:Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου και των Τομέων του των κλάδων:
• ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
• ΠΕ Ιατρών
• ΤΕ Επιστημών Υγείας
• ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
• ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και ΥΕ Τραυματιοφορέων
Από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων εξαιρούνται της κλήρωσης όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, ως τακτικά μέλη επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου και τους τομείς του για το οικονομικό έτος 2020, ως τακτικά μέλη των επιτροπών απογραφής για το έτος 2019 καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος Ηρακλείου.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Διευθυντή, κο Γιαννακουδάκη Νικόλαο, παρουσία τριών (3) ακόμη υπαλλήλων των: α) Καραγιαννάκη Μαρία, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης (κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) β) Πυροβολάκη Ανδρέα, Αν Προϊστάμενο Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (κλάδου ΤΕ Επαγγελματιών Υγείας) και γ) Μπαλή Ειρήνη , υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματα της συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται και από τους τέσσερις (4), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear