Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών για το “Πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρων” – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Menoume Asfaleis
EKAB

EFHMERIES NOSOKOMEION

TOMEAS PROLIPSIS ATYXHMATVN

ΟΔΙΚ

egxeiridio proton voithion

Σύνδεση χρήστη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών για το “Πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρων”

Η πρόσκληση απευθύνεται σε νέους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές, καθώς επίσης στους εν ενεργεία εκπαιδευτές.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης και της επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Διασωστών – Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και με βάση τις υπαριθ. 3/12-6-17 (θέμα 1) και 28/18-9-17 (θέμα 3) αποφάσεις του Ε. Σ. και του Δ. Σ. του ΕΚΑΒ αντίστοιχα, καλούνται οι έχοντες έμμισθη σχέση εργασίας με το ΕΚΑΒ, εφ ’όσον ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση με την προϋπόθεση να είναι :

 1. Ιατροί (μόνιμοι ή επικουρικοί ιατροί, συνεργάτες),
 2. Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ),
 3. Διασώστες -Πληρώματα Ασθενοφόρου,
  α) απόφοιτοι του ΙΕΚ ΕΚΑΒ (κάτοχοι πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης Β.Ε.Κ.)  ή
  β) κάτοχοι πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων υγείας, συγκεκριμένα νοσηλευτικής τραυματολογίας, νοσηλευτικής χειρουργείου, νοσηλευτικής μονάδων εντατικής θεραπείας ή
  γ) κάτοχοι τίτλου σπουδών ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές εκτός της αίτησης (το σχετικό έντυπο αίτησης βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας), θα υποβάλλουν και τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα ως εκπαιδευτές ή εκπαιδευόμενοι και την παρούσα απασχόλησή τους στο ΕΚΑΒ (τομέας εργασίας)
 2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων – πιστοποιήσεων παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους αυτοπροσώπως έως   30/11/2017.

 • για την Αθήνα (Κεντρική Υπηρεσία) στο Τμήμα Εκπαίδευσης
 • για τα παραρτήματα και τους τομείς του ΕΚΑΒ στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή αρμόδια γραφεία των Παραρτημάτων.

Επίσης αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Αξιολόγηση των αιτούντων- υποψήφιων εκπαιδευτών.

Η διαδικασία αξιολόγησης αφορά μόνο τους νέους υποψήφιους εκπαιδευτές και όχι τους εν ενεργεία.
(Εν ενεργεία εκπαιδευτής θεωρείται εκείνος που έχει συμμετοχή ως εκπαιδευτής κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος σε δύο τουλάχιστον προγράμματα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης).
Σε πρώτο στάδιο αξιολογείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης :

 • Η εκπαιδευτική εμπειρία που καθορίζεται από την αποδεδειγμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα ως εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου σε προγράμματα επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής και φροντίδας.
 • H ενασχόληση και εμπειρία στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που προσδιορίζεται από τον χρόνο προϋπηρεσίας σε τμήματα άμεσης επέμβασης του ΕΚΑΒ.

Σε δεύτερο στάδιο για τους προτεινόμενους εκπαιδευτές θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
Ο υποψήφιος εκπαιδευτής θα πρέπει αρχικά να παρακολουθήσει το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης ως εκπαιδευόμενος.
Στη συνέχεια οφείλει να προσέλθει ως δόκιμος εκπαιδευτής σε τουλάχιστον δύο προγράμματα.
Στο στάδιο αυτό οι δόκιμοι εκπαιδευτές αξιολογούνται από το σύνολο των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Επιστημονικά Υπεύθυνος και Συνυπεύθυνοι του προγράμματος, εκπαιδευτές με τη μακρότερη εμπειρία και εκπαιδευόμενοι) ως προς :

 • την επάρκεια τους στο γνωστικό αντικείμενο,
 • την προετοιμασία τους για την παρουσίαση του μαθήματος,
 • μεταδοτική και διδακτική ικανότητα,
 • συνεργασία και   σχέση με τους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές,
 • χρήση και εξοικείωση με τα εποπτικά μέσα.

H αξιολόγηση των υποψηφίων εκπαιδευτών για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών θα ολοκληρώνεται εντός τριμήνου από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Η υποβολή αίτησης από υποψήφιο εκπαιδευτή δεν σημαίνει αυτόματη έγκριση και ένταξή του στο μητρώο εκπαιδευτών.

 1. Στο μητρώο εκπαιδευτών εντάσσονται :
  α) οι εν ενεργεία εκπαιδευτές,
  β) οι εκπαιδευτές που επελέγησαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία αξιολόγησης.
 2. Το Μητρώο Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης θα ανανεώνεται και θα επικαιροποιείται κάθε έτος με τη δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων το διάστημα 15 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, εξαιρουμένου του πρώτου έτους υλοποίησης της παρούσας απόφασης.
 3. Οι εκπαιδευτές διατηρούν την ιδιότητα του εκπαιδευτή Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή τους σε τουλάχιστον δύο προγράμματα ετησίως. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτεπάγγελτα από το μητρώο.

Πατήστε το εικονίδιο για το έντυπο αίτησης εκπαιδευτών συνεχιζόμενης word pdf

Bear