Τεχνικές Προδιαγραφές για ένδυση και υπόδηση του τεχνικού προσωπικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Τεχνικές Προδιαγραφές για ένδυση και υπόδηση του τεχνικού προσωπικού

Τεχνικές Προδιαγραφές για ένδυση και υπόδηση του τεχνικού προσωπικού

Οι Τ.Π. έχουν εγκριθεί από το ΔΣ με την 26/6-10-16 θέμα 48 απόφαση και έχουν αποσταλεί στην ΕΠΥ και στο ΕΚΑΠΤΥ.

Mπορούν να τις χρησιμοποιήσουν όλα τα Παρατήματα.

Bear