Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός (1) έτους δέκα (10) πληρωμάτων ασθενοφόρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας ενός (1) έτους δέκα (10) πληρωμάτων ασθενοφόρων

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A-ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.» ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του ΕΚΑΒ και δέκα (10) Διασωστών διάρκειας ενός (1) έτους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 26η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι της υπ’ αριθμ. Πρωτ.14773/10-03-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΚΑΒ (ΑΔΑ 6Μ9ΣΟΡ1Π-Φ7Θ) θα μπορούν να ενημερώνονται για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων καθώς και την Διαδικασία Επιλογής–Ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 6Μ9ΣΟΡ1Π-Φ7Θ

Bear