Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την απασχόληση ιατρών στο Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.) του Ε.Κ.Α.Β. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με την απασχόληση ιατρών στο Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (Ε.Τ.Ι.Κ.) του Ε.Κ.Α.Β.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 41 του ν. 4764/2020
  2. Την παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4633/2019

και κατόπιν  εντολής του Προέδρου Δ.Σ. ΕΚΑΒ, καλούμε τους ιατρούς που στελεχώνουν το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Ε.Κ.Α.Β. να δηλώσουν επιθυμία συμμετοχής στις δράσεις του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του Ε.Κ.Α.Β.  (Ε.Τ.Ι.Κ.- Ε.Κ.Α.Β.) .

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία συμμετοχής στο Ε.Τ.Ι.Κ. – Ε.Κ.Α.Β. καταθέτοντας συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση στο πρωτόκολλο του ΕΚΑΒ έως τις 8/10/2021.  Όλες οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν στη γραμματεία ΟΔΙΚ.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΤΙΚ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΥ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Κυριακή Γολγάκη στο τηλέφωνο 2132143255 ή στο email etik@ekab.gr

Αίτηση συμμετοχής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Bear