Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-2014 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-2014

Στην Αθήνα, 16/07/2013, ημέρα Τρίτη αφού λάβαμε υπόψη:

α. Το Ν. 2009/92 (ΦΕΚ 18, τ. Α ), “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις”

β. Την υπ’ αριθμ. 2/18844/27-7-99, Πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ., όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Ζ 29963/31-12-99, όμοια πράξη

γ. Την υπ’ αριθμ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1748/τ.Β/99 ) “Ιδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ ) στο ΕΚΑΒ”

δ. Την υπ’ αριθμ. Δ’/10495/08-05-06 (ΦΕΚ 622/τ. Β/18-05-2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” από το ΙΕΚ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας».

ε. Την υπ’ αριθμ. 17220/08-10-03, πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. περί έναρξης λειτουργίας νέου ταχύρυθμου προγράμματος εκπαίδευσης (2 εξαμήνων) για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ

στ. Τις ανάγκες του ΙΕΚ ΕΚΑΒ σε εκπαιδευτικό προσωπικό, κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2013-14, του έτους

κατάρτισης 2013-14.

ζ. Την υπ’ αριθμ 26/ 16-07-2013, απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ για την έναρξη του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2013-14.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2013-14, που αρχίζει 01/10/2013 και λήγει 21/01/2014. Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων, για την ειδικότητα “Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου” που θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

 

1. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΑΘΗΝΑΣ : Α΄,Β΄,Γ΄, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ & Α΄ (ταχύρυθμο) & Β΄(ταχύρυθμο)

2. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ : Α΄ Γ΄ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ & Α΄ (ταχύρυθμο)

3. IEK EKAB Τμήμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: : Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ & Α΄(ταχύρυθμο)

4. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Β΄(ταχύρυθμο)

5. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΛΑΡΙΣΑΣ: Α΄(ταχύρυθμο)

6. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Α΄(ταχύρυθμο)

7. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: : Α΄(ταχύρυθμο)

8. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΚΑΒΑΛΑΣ(Τομέας Σερρών) : Α΄(ταχύρυθμο)

9 ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΠΑΤΡΑΣ: Α΄(ταχύρυθμο) & Β΄(ταχύρυθμο)

10. ΙΕΚ ΕΚΑΒ Τμήμα ΛΑΜΙΑΣ: Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ & Α΄(ταχύρυθμο)

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

1. Αγγλικά (42h)

2. Χρήση Η/Υ (28h )

3. Εισαγωγή στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα (10h)

4. Στοιχεία Ανατομικής και Τοπογραφικής Ανατομικής (62h)

5. Στοιχεία Φυσιολογίας (65h)

6. Στοιχεία Μικροβιολογίας – Λοιμώξεις (22h)

7. Το φάσμα των συνηθέστερων Επειγόντων Περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήματα (121h).

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:

1. Αγγλικά (42 h)

2. Χρήση Η/Υ ( 28 h)

3. Παθήσεις Ερειστικού Συστήματος που απαιτούν Επείγουσα Φροντίδα (50h)

4. Πολυτραυματίας – Βασικοί κανόνες αντιμετώπισης (29h)

5. Καταπληξία – Shock (8h)

6. ΄Εγκαυμα – εγκαυματίας (6h)

7. Απειλητικές αιμορραγίες – Διαταραχές πήξεως αίματος (10h)

8. Παθήσεις νευρικού συστήματος (16h)

9. Ψυχιατρικές παθήσεις στην Επείγουσα Φροντίδα (8h)

10. Επείγουσες Οφθαλμολογικές παθήσεις – τραύματα οφθαλμών (8h)

11. Επείγουσες ΩΡΛ παθήσεις (4h)

12. Επείγοντα Γυναικολογικά – Μαιευτικά προβλήματα (4h)

13. Επείγοντα νεογνικά και παιδιατρικά (8h)

14. Συνήθεις επείγουσες παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη (84h)

15. Δηλητηριάσεις – Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (15h)

16. Στοιχεία φαρμακολογίας – φαρμακογνωσίας (10h)

17. Οργάνωση – αντιμετώπιση μαζικών ατυχημάτων (16h)

 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Πρακτικές ασκήσεις – Φροντιστήρια (258h)

2. Βασικές Γνώσεις Τηλεπικοινωνίας (13h)

3. Τηλεϊατρική (11h)

4. Συστήματα Επικοινωνίας (14h)

5. Βασικές Γνώσεις Ασφαλούς Οδήγησης (12h)

6. Αγγλική Γλώσσα (42h)

 

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Τεχνική Επικοινωνίας Επιχειρηματικότητα (14 h)

2. Ασκήσεις σε εφαρμογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσημάτων (32h )

3. Φαρμακογνωσία. Ασκήσεις νοσηλείας επί ανθρωπίνων ομοιωμάτων.(36h )

4. Αγγλικά (42h)

 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)

1. Στοιχεία Ανατομικής και Τοπογραφικής Ανατομική (25h )

2. Στοιχεία Φυσιολογίας (25h)

3. Στοιχεία Μικροβιολογίας-Λοιμώξεις (5h)

4. Το φάσμα των συνηθέστερων επειγόντων περιστατικών – Προσέγγιση κατά συστήματα (45h)

5. Οξείες παθήσεις οργάνων και συστημάτων ή λειτουργικές διαταραχές που απαιτούν επείγουσα φροντίδα (30h)

6. Συνήθεις παθολογικές εικόνες στην καθημερινή πράξη. Προσπέλαση στο πρόβλημα του πάσχοντα από τα συμπτώματα (70h)

7. Κλινικά φροντιστήρια Ι (80h)

8. Αγγλική Γλώσσα (42h)

9. Χρήση Η/Υ (28h)

 

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)

1. Ασκήσεις σε εφαρμογές πρωτοκόλλων επί διαφόρων νοσημάτων & συνδρόμων (30h)

2. Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση Μαζικών Καταστροφών (30h)

3. Κλινικά φροντιστήρια ΙΙ (40h)

4. Τηλεφωνική διαχείριση και διαλογή επειγόντων περιστατικών(20h)

5. Αγγλική Γλώσσα (42h)

6. Χρήση Η/Υ (28h)

Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν:

Α) Γιατροί: (Κατά σειρά προτίμησης )

1. Γιατροί με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή και διδασκαλία της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (ιατροί Κινητών Μονάδων, αεροδιακομιδών, ΤΕΠ κλπ. ) οι οποίοι έχουν περατώσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΚΑΒ για γιατρούς της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής.

2. Γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς την επείγουσα ιατρική.

3. Ιδιώτες γιατροί, με αποδεδειγμένη κατάρτιση – ενασχόληση στη διδασκαλία του αντικειμένου της Επείγουσας Ιατρικής.

Β) Νοσηλευτές με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Γ) Πληρώματα Ασθενοφόρων – Διασώστες (πιστοποιημένοι) για τις πρακτικές ασκήσεις – φροντιστήρια.

Δ) Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την εκπαίδευση των διασωστών – πληρωμάτων ασθενοφόρων, σε διάφορες ενότητες – μαθήματα κατάρτισης (τηλεϊατρική, συστήματα επικοινωνίας κλπ) καθώς και Καθηγητές Αγγλικών ΠΕ, ή επιπέδου Proficiency, με διδακτική εμπειρία κατά προτίμηση σε παρεμφερείς ειδικότητες (π.χ. νοσηλευτές), Καθηγητές Πληροφορικής, κατά προτίμηση με διδακτική εμπειρία.

 

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές οφείλουν να καταθέσουν στο ΙΕΚ του ΕΚΑΒ τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Σχετική αίτηση (έντυπο θα δοθεί από το ΕΚΑΒ).

2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (στις ειδικότητες που απαιτείται).

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας (αφορά ιατρούς και εφόσον υπάρχει).

6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων τoυ δελτίου ταυτότητας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους από τις 30-08-2013 μέχρι 09-09-2013, κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00 στα κατά τόπους ΙΕΚ ΕΚΑΒ, αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο στις εξής διευθύνσεις:

Αθήνα: Τέρμα Οδού Υγείας και Μεσογείων, Χολαργός (Σταθμός Μετρό Εθνική ΄Αμυνα), Τ.Κ. 11527, Τηλ: 2132143139, 2132143137

Θεσσαλονίκη: Μαβίλη 33, Πουρνάρι Πυλαίας, ΤΚ 55535,Τηλ: 2313326655-7

Αλεξανδρούπολη: ΤΘ 130, 7ο χιλ. Θεσ/νίκης – Αλεξανδρούπολης , ΤΚ 68100, Τηλ: 2551089351

Ιωάννινα : Γ. Χατζηκώστα 1, ΤΚ 45444, Τηλ :26510 65161,2651054361,2651054368

Ηράκλειο: Διασταύρωση Βουτών & Σταυρακίων, ΠΕΠΑΓΝΗ, ΤΚ 71001,Τηλ: 2810377206

Μυτιλήνη: Ε.Βοστάνη 48 Μυτιλήνη Τ.Κ 81100 2251041111

Λάρισα: Π.Π.Γ.Ν.Λ. περιοχή Μεζούρλο T.K. 41100, Τηλ: 2410685221

Καβάλας(Τομέας Σερρών)Ιπποκράτους 2 Σέρρες Τ.Κ 62122 τηλ 2321052666

Πάτρα: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίο, Τ.Κ 26500 Τηλ: 2610635933, Τηλ: 2610635945

Λαμία Κ, Καραμανλή (πλησίον ΔΕΥΑΛ) ΤΚ 35100 Τηλ: 2231044444, Τηλ: 2231023333

 

Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά δεν θα γίνουν δεκτές

 

Αθήνα, 31/07/2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ ΕΚΑΒ

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΡΑ

 

πρόσκληση

αίτηση

Bear