Πίνακες τελικής μοριοδότησης με αναγωγή ανά ειδικότητα ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. για την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 41547/11-09-2018 Απόφαση- Προκήρυξη του Ε.Κ.Α.Β. (ΑΔΑ: 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακες τελικής μοριοδότησης με αναγωγή ανά ειδικότητα ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. για την υπ΄αρίθμ. πρωτ. 41547/11-09-2018 Απόφαση- Προκήρυξη του Ε.Κ.Α.Β. (ΑΔΑ: 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ)

Πίνακες τελικής μοριοδότησης με αναγωγή ανά ειδικότητα ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. για την υπ΄αρίθμ. πρωτ.  41547/11-09-2018 Απόφαση- Προκήρυξη του Ε.Κ.Α.Β. (ΑΔΑ: 6ΠΓΥΟΡ1Π-2ΝΗ).

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας μιας (1) εβδομάδας από την ανάρτηση του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους μέσω Ηλεκτρονικής αποστολής, Εmail, στη διεύθυνση ekab@ekab.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (ΚΟΥΡΙΕΡ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. στην παρακάτω Διεύθυνση:

«Τέρμα Οδού Υγείας & Μεσογείων, Τ.Κ.11527, ΑΘΗΝΑ (1ος όροφος )»

Η εμπρόθεσμη κατάθεση της έγγραφης ένστασης κατά του Τελικού Πίνακα Μοριοδότησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας της μιας (1) εβδομάδας, αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, από την φέρουσα σήμανση του ταχυδρομείου, της συστημένης επιστολής ή τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της ένστασης.

Η ένσταση απευθύνεται στην Γραμματεία Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ του Ε.Κ.Α.Β. με την αναφερόμενη ένδειξη:

 «ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ……»

Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί η διαδικασία των συνεντεύξεων όπως προβλέπεται στην  απόφαση  του Υπουργού Υγείας Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17-01-2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. τ.Β΄116/23-01-2018.

 

A) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: “ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ 4195

Σύνδεσμος προς τον πινακα 1

 

Β) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 2 ΘΕΣΕΙΣ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ με εξειδίκευση στη ΜΕΝΝ για τις ανάγκες Κινητής Μονάδας Νεογνών

ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ 2

Σύνδεσμος προς τον πίνακα 2

Bear