Πίνακας μεμονωμένων υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών ΕΣΥ (μόνιμων και επί θητεία) στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πίνακας μεμονωμένων υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών ΕΣΥ (μόνιμων και επί θητεία) στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Τμήμα Γραμματείας

Θέμα: «Πίνακας μεμονωμένων υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί θητεία) στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ»
Σχετ.: 1. Η υπ΄ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/1211/οικ.20881/11-06-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Η υπ΄ αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/19-09-1988 (ΦΕΚ 684/τ.Β΄/1988) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Μετά τον έλεγχο έγκαιρης και έγκυρης κατάρτισης, καθώς και των προϋποθέσεων εκλογιμότητας ο πίνακας μεμονωμένων υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετού εκπροσώπου όλων των υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί θητεία) στο ΕΚΑΒ, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ
ΖΥΓΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΑΧΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι ανωτέρω πίνακες υποψηφίων θα αναρτηθούν στις 22-07-2019, ημέρα Δευτέρα. Τα Τμήματα Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης των Παραρτημάτων, οφείλουν να φροντίσουν για την έγκαιρη ανάρτηση των πινάκων υποψηφίων, τόσο στην έδρα του Παραρτήματος, όσο και στους τομείς ευθύνης τους και να αποστείλουν στην Κ.Υ. τα σχετικά πρακτικά ανάρτησης.

Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων, καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ (FAX 2132143222) ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους.

Παρακαλούνται, το Γραφείο Διεκπεραίωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας καθώς και οι Διευθύνσεις των Παραρτημάτων, να αναρτήσουν το παρόν έγγραφο στους πίνακες ανακοινώσεων προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ιατροί του ΕΚΑΒ και να συντάξουν σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο θα διαβιβαστεί στο Τμήμα Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 2019

Bear