Ορθή Επανάληψη – Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν.4369/2016 για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ορθή Επανάληψη – Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν.4369/2016 για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)

Έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών κα επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης)»  (Α΄33), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015».
 • Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18.οικ.21508/04.11.2011 απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 2540).
 • Την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.5/12/οικ.12876/22.06.2021 (ΑΔΑ: ΩΑΒΘ46ΜΤΛ6-89Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.76975/21/11.12.2019 Απόφαση, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)». (ΑΔΑ: 6MZN465FYO-O1B).
 • Την υπ΄αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.95510/2018/15.01.2019 Απόφαση, με θέμα: «Τροποποίηση (4η) της υπ΄αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.21485/2018/08.04.2016 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)». (ΑΔΑ: 667Κ465ΦΥΟ-ΜΤΨ).
 • Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 30293/09.07.2021 έγγραφο του Ε.Κ.Α.Β.
 • Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.43384/29.07.2021 Απόφαση, με θέμα: «Τροποποίηση (1η] της υπ΄αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.76975/11.12.2019 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)». (ΑΔΑ: 6ΤΚΠ465ΦΥΟ-5ΦΟ)
 • Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12125/22.12.2021 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού.
 • Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19174/28.12.2021 έγγραφο του Γ.Ν.Α. «KAT».
 • Το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/619315/30.12.2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 680/12.01.2022 έγγραφο του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
 • Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 32281/13.01.2022 έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
 • Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 3095/21.01.2022 έγγραφο του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
 • Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 80581/21/09.02.2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.

Το γεγονός ότι οι υποψήφιοι μεταξύ των οποίων θα διενεργηθεί η κλήρωση για την επιλογή μελών από άλλους φορείς, προέρχονται από περισσότερους από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.

Ανακοινώνεται ότι:

Την 4η Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση από το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 21 του ν.4369/2016 για τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του Ε.Κ.Α.Β.

Σημειώνεται ότι, στον φορέα μας σήμερα υπηρετούν σε θέσεις Διευθυντών τρεις (3) υπάλληλοι, με την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Άννα Ρούσσου να ορίζεται Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ex officio), και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, κ. Ελευθερία Καλούδη ως τακτικό μέλος από το φορέα μας.

Ακολούθως, η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ:

Των κάτωθι Προϊσταμένων Διεύθυνσης που έχουν ορισθεί υποψήφιοι εκπρόσωποι από άλλα Υπουργεία και Φορείς για την ανάδειξη ενός (1) τακτικού μέλους και τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

 1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»..
 2. ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».
 3. ΖΑΓΑΝΑ ΒΑΪΑ, υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α΄, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Νοσηλευτικής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
 4. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας.
 5. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υ.Π.Π.Ο.Α.
 6. ΠΙΣΤΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, υπαλλήλου του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α΄, Προϊστάμενός Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ».
 7. ΣΑΜΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
 8. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού & Εξωτερικού του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ, στο Γραφείο της Διευθυντρίας Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, παρουσία της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού, Ελένης Τσατσανιά και των υπαλλήλων του ανωτέρου τμήματος:

 1. Θεόδωρο Τσαραπατσάνη, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού της Κ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.
 2. Γεώργιο Πουλόπουλο, υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού της Κ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.

Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΣΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear