Οριστικός πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A-ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Οριστικός πίνακας επιλεγέντων υποψηφίων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A-ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.»

Στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREGVA-ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.»  και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του ΕΚΑΒ και δέκα (10) Διασωστών διάρκειας  ενός  (1)  έτους, με αριθμό πρωτ.: 14773/10-03-2020 (ΑΔΑ: 6Μ9ΣΟΡ1Π-Φ7Θ) αναρτάται ο οριστικός πίνακας  των επιλεγέντων.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τη σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου μετά την αγορά των πλωτών από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΑΒ

             ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ pdf

Bear