Οριστικοί πίνακες κατάταξης της 3ης επαναπρόσκλησης του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 για την πράξη με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.» – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Οριστικοί πίνακες κατάταξης της 3ης επαναπρόσκλησης του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 για την πράξη με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.»

Στα πλαίσια του προγράμματος συνεργασίας INTERREG VA ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τίτλο «Περίθαλψη αδύναμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ.»  και της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του ΕΚΑΒ και έξι (6) Διασωστών διάρκειας  ενός  (1)  έτους, με αριθμό πρωτ.: 4234/7-9-2021 (ΑΔΑ: 69ΤΤΟΡ1Π-Ω1Ζ) αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες.

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ)

Bear