Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης εργασιών των υπηρεσιών φύλαξης ελικοπτέρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης εργασιών των υπηρεσιών φύλαξης ελικοπτέρων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Αθήνα, 25 Μαΐου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ:«Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης εργασιών των υπηρεσιών φύλαξης ελικοπτέρων».

Ανακοινώνεται ότι στις 26/05/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 στο γραφείο του Διευθυντή του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στην Ρόδο, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση «επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης εργασιών των υπηρεσιών φύλαξης ελικοπτέρων και των σχετικών εγκαταστάσεων Β.Υ.Α. Σύρου» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 80/10-05-2020 Σύμβαση του ΕΚΑΒ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, μεταξύ των υπαλλήλων του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Τομέα Ρόδου, από τις παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων της υπηρεσίας που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών – διαγωνισμών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο.

  • Υπάλληλοι Π.Ε. ειδικότητας Ιατρών
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους  εξαιρούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο  Προμηθειών και όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Διευθυντή του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης κ. Καραταπάνη Σάββα, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

  1. την υπάλληλο του Τομέα Ρόδου κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού κ. Παρασκευή Σταματίου
  2. του Υπεύθυνου Τομέα Ρόδου κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων κ. Χαραλάμπου Τσιμπλέκα

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ

Ανακοίνωση
Bear