Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Περίθαλψη αδυνάμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-Α ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Περίθαλψη αδυνάμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-Α ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας για τις ανάγκες της Πράξης  με τίτλο «Περίθαλψη αδυνάμων προσφύγων και διακομιδές ασθενών μέσω θάλασσας – Π.Α.Ι.ΩΝ.ΑΣ» στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-Α ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με τη Συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, ανακοινώνει ως προς το μέρος που αφορά τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν από την υπ’αρ.πρωτ. 14773/10-3-2020 (ΑΔΑ: 6Μ9ΣΟΡ1Π-Φ7Θ) Πρόσκληση, την Επαναπρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου μεταξύ του ΕΚΑΒ και έξι (6) Διασωστών διάρκειας  ενός  (1)  έτους.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 12η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Οι ενδιαφερόμενοι της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 58985/30-09-2020 Επαναπρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  του ΕΚΑΒ (ΑΔΑ ΩΔΖΙΟΡ1Π-ΧΧΓ) θα μπορούν να ενημερώνονται για την διαδικασία  υποβολής αιτήσεων καθώς και την Διαδικασία Επιλογής και Ενστάσεων   επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

 

 

Bear