Ενημέρωση για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων υποψηφίων για την ανάδειξη ενός αιρετού εκπροσώπου εργαζομένων και ενός αιρετού εκπροσώπου υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί θητεία) στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενημέρωση για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων υποψηφίων για την ανάδειξη ενός αιρετού εκπροσώπου εργαζομένων και ενός αιρετού εκπροσώπου υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί θητεία) στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Σας ενημερώνουμε ότι από 01/07/2023 έως 10/07/2023 θα μπορούν οι υποψήφιοι (μεμονωμένοι ή συνδυασμοί) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να συνταχθούν οι πίνακες υποψηφίων, από την τοιχοκόλληση των οποίων παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι συνδυασμοί να καταθέσουν τους υποψηφίους στο Τμήμα Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας Αθηνών.

Bear