Ενημέρωση για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων εκλογέων, τις προθεσμίες υποβολής ενστάσεων και των αιτήσεων υποψηφίων για την ανάδειξη ενός αιρετού εκπροσώπου εργαζομένων και ενός αιρετού εκπροσώπου υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί θητεία) στο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενημέρωση για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων εκλογέων, τις προθεσμίες υποβολής ενστάσεων και των αιτήσεων υποψηφίων για την ανάδειξη ενός αιρετού εκπροσώπου εργαζομένων και ενός αιρετού εκπροσώπου υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί θητεία) στο Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Θέμα: «Ενημέρωση για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων εκλογέων, τις προθεσμίες υποβολής ενστάσεων και των αιτήσεων υποψηφίων για την ανάδειξη ενός αιρετού εκπροσώπου εργαζομένων και ενός αιρετού εκπροσώπου υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μονίμων και επί θητεία) στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ».
Σχετ.: 1. Το υπ΄αρ. 24393/20-05-2019 έγγραφο του Τμήματος Γραμματείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ.
2. Η υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.20/ 1211/οικ.20881/11-06-2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι έως τις 10/07/2019 θα τοιχοκολληθούν και θα κοινοποιηθούν οι πίνακες εκλογέων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ και των Παραρτημάτων. Από την ανωτέρω ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων εκλογέων και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών παρέχεται η δυνατότητα ενστάσεων επί των πινάκων.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι από 01/07/2019 έως 10/07/2019 θα μπορούν οι υποψήφιοι (μεμονωμένοι ή συνδυασμοί) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους προκειμένου να συνταχθούν οι πίνακες υποψηφίων, από την τοιχοκόλληση των οποίων παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών.

Ενημέρωση για την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων εκλογέων, τις προθεσμίες υποβολής ενστάσεων και των αιτήσεων υποψηφίων για την ανάδειξη ενός αιρετού εκπροσώπου εργαζομένων και ενός αιρετού εκπροσώπου υπηρετούντων ιατρών ΕΣΥ (μονίμων και επί θητεία) στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ

Αρχείο PDF

Bear