Ενέργειες για την εκποίηση ακινητοποιημένων ασθενοφόρων οχημάτων ΕΚΑΒ, από την Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ενέργειες για την εκποίηση ακινητοποιημένων ασθενοφόρων οχημάτων ΕΚΑΒ, από την Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Υπηρεσιακό σημείωμα από 30/10/2018 του τμήματος τεχνικού για χαρακτηρισμό οχημάτων.
 2. Ημερήσια ανακοίνωση της 1/11/2018 του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης & Προμηθειών – Γρ. Διαχείρισης Υλικού για σύσταση επιτροπής χαρακτηρισμού καταλληλότητας και εκτίμησης κόστους επισκευής τριάντα (30) οχημάτων.
 3. Με το υπ΄αριθμ. 58167/10-12-18 διαβιβάστηκε προς το Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης & Προμηθειών – Γρ. Διαχείρισης Υλικού το πρακτικό της επιτροπής χαρακτηρισμού,       σύμφωνα με το οποίο προτείνεται η εκποίηση 30 ασθενοφόρων οχημάτων.
 4. Εισήγηση της Δ/νσης Δ/κων & Οικονομικών Υπηρεσιών προς το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ στις 14/12/2018 με θέμα «Εκποίηση ασθενοφόρων οχημάτων μέσω της Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού»
 5. Έγκριση Δ.Σ ΕΚΑΒ για το παραπάνω θεμα στη συνεδρίαση 39/17-12-18
 6. Με τον χαρακτηρισμό του επείγοντος διαβίβαση της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ προς το Υπουργείο Υγείας με το υπ΄αριθμ. 62126/31-12-18 έγγραφο, για έγκρισή της.
 7. Έγκριση του εν λόγω θέματος από το Υπουργείο Υγείας –Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων –Τμήμα Γ και αποστολή με το υπ΄αριθμ. Γ2γ /520-7-3-19 έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ενέργειες. Κοινοποίηση του ανωτέρω εγγράφου στο ΕΚΑΒ.
 8. Με το υπ΄αριθμ. 30310/8641-15-5-2019 που αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας με θέμα «Έγκριση παύσης κυκλοφορίας υπηρεσιακών οχημάτων» του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφασίζεται η απόσυρση από την κυκλοφορία και η διαγραφή των οχημάτων από την δύναμη οχημάτων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
 9. Κατάθεση από το ΕΚΑΒ στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων όλων των φακέλων των προς εκποίηση οχημάτων προκειμένου να χορηγηθεί οριστική διαγραφή για το κάθε όχημα χωριστά.
 10. Στις 24/05/2019 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ Οριστικές Διαγραφές που είχαν ολοκληρωθεί για δώδεκα (12) οχήματα
 11. Στις 06/06/2019 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ Οριστικές Διαγραφές που είχαν ολοκληρωθεί για δώδεκα (12) οχήματα επίσης.
 12. Μέχρι και το τέλος       του Ιουνίου 2019 παραλήφθηκαν σταδιακά άλλες 5 οριστικές διαγραφές. (Εκρεμεί μια οριστική διαγραφή ασθενοφόρου από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.)
 13. Με το υπ΄αριθμ. 31471/01-07-2019 έγινε αναγγελία στην Δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού προκειμένου να αναδειχθεί μειοδότης.
 14. Στις 17/07/2019 με το υπ΄αριθμ. Δ.Δ.Δ.Υ. 1102251ΕΞ2019 της Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού Τμήμα Πωλήσεων αναρτήθηκε Διακήρυξη Πλειοδοτικής       Δημοπρασίας Οχημάτων που συμπεριελάμβανε και τα 29 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
 15. Στις       1/8/2019 (μετά από τηλ επικοινωνία του Γρ. Διαχείρισης Υλικού του ΕΚΑΒ με την κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ υπεύθυνη από Δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού) ενημερωθήκαμε ότι προσήλθαν στο χώρο που βρίσκονται τα 29 ασθενοφόρα για εκποίηση υποψήφιοι αγοραστές προκειμένου να εκτιμήσουν τα οχήματα και να προβούν σε προσφορά.
 16. Στις 2/8/2019 μετά από τηλ επικοινωνία του Γρ. Διαχείρισης Υλικού του ΕΚΑΒ με την κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ενημερωθήκαμε ότι βρέθηκε μειοδότης και για τα 29 ασθενοφόρα.

Επόμενη Κίνηση: αναμένουμε ειδοποίηση από Δ/νση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού για την κατακύρωση των ασθενοφόρων


Σύνδεσμος εγγράφου (PDF)

 

 

Bear