Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 11/22-03-2022 (θέμα 23) για την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρείες COSMOTE-κινητές τηλεφωνίες Α.Ε. και WIND A.E . – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 11/22-03-2022 (θέμα 23) για την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρείες COSMOTE-κινητές τηλεφωνίες Α.Ε. και WIND A.E .

Ανακοινώνεται ότι στις 31-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών  Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από τις εταιρείες COSMOTE-κινητές τηλεφωνίες Α.Ε. και WIND A.E .  

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016 από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο του διαγωνισμού:

1) Υπάλληλο της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)  Κωνσταντίνο Λαζαράκη, Προϊστάμενο Δ/νσης Οργάνωσης & Συντονισμού

β)  Ελένη Τσατσανιά, Προϊστάμενη Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

 

 

Bear