Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 09/08-03-2022 (θέμα 28) για την αντικατάσταση του 1ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής Ιατρικών Μηχανημάτων και Επιστημονικών Οργάνων της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 09/08-03-2022 (θέμα 28) για την αντικατάσταση του 1ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής Ιατρικών Μηχανημάτων και Επιστημονικών Οργάνων της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ.

Ανακοινώνεται ότι στις 24/03/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 1ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής Ιατρικών Μηχανημάτων και Επιστημονικών Οργάνων της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016 από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο του διαγωνισμού:

 1) Υπάλληλο της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)  Ελευθερία Καλούδη, Προϊστάμενη Δ/νσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

β)  Κωνσταντίνο Λαζαράκη, Προϊστάμενο Δ/νσης Οργάνωσης & Συντονισμού

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Bear