Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 07/22-02-2022 (θέμα 17) για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών συνεργείου και διαδικασιών διαπραγμάτευσης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 07/22-02-2022 (θέμα 17) για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών συνεργείου και διαδικασιών διαπραγμάτευσης

 Ανακοινώνεται ότι στις 07-10-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας ανταλλακτικών συνεργείου και διαδικασιών διαπραγμάτευσης.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016 από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο του διαγωνισμού:

1) Υπάλληλο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Συντονισμού

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

 α)  Ιωάννη Λούκο, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών

β)  Χρήστο Μπρούμα, υπάλληλο του κλάδου  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear