Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 06/15-02-2022 (θέμα 18) για την αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης καθαριότητας και παραλαβής εργασιών καθαρισμού και συντήρησης χημικών τουαλετών – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 06/15-02-2022 (θέμα 18) για την αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης καθαριότητας και παραλαβής εργασιών καθαρισμού και συντήρησης χημικών τουαλετών

Ανακοινώνεται ότι στις 10-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 2ου τακτικού μέλους της επιτροπής παρακολούθησης καθαριότητας και παραλαβής εργασιών καθαρισμού και συντήρησης χημικών τουαλετών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016 από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο του διαγωνισμού:

1) Υπάλληλο της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

 α)  Ελευθερία Καλούδη, Προϊστάμενη Δ/νσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

 β)  Κωνσταντίνο Λαζαράκη, Προϊστάμενο Δ/νσης Οργάνωσης & Συντονισμού

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear