Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 04/30-01-2024 (θέμα 21) για την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας υπηρεσιών και εργασιών λοιπού υλικού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ 04/30-01-2024 (θέμα 21) για την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας υπηρεσιών και εργασιών λοιπού υλικού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 09/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:15 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  κ. Κωνσταντίνου Λαζαράκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 1ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας υπηρεσιών και εργασιών λοιπού υλικού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2024 της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016 από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο του διαγωνισμού:

  1. Έναν (01) υπάλληλο της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας ή ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

 Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από Προϊστάμενο Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  κ. Κωνσταντίνου Λαζαράκη, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

 α)  Θεόδωρο Τσαραπατσάνη, Προϊστάμενος Τμήματος Προσωπικού

 β)  Χρήστος – Παναγιώτης Μπρούμας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear