Δημόσια κλήρωση συγκρότησης επιτροπών ετήσιας απογραφής αποθηκών των Τομέων Μυτιλήνης, Ρόδου και Σύρου του Παραρτήματος Μυτιλήνης για το οικονομικό έτος 2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση συγκρότησης επιτροπών ετήσιας απογραφής αποθηκών των Τομέων Μυτιλήνης, Ρόδου και Σύρου του Παραρτήματος Μυτιλήνης για το οικονομικό έτος 2022

Ανακοινώνεται ότι στις 08-12-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στο γραφείο του Διευθυντή του Παραρτήματος Μυτιλήνης στην Ρόδο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 και την υπ’ αριθμ. 151360/09-12-2010 εγκύκλιο του ΥΥΚΑ θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής αποθηκών για το οικονομικό έτος 2022 Τομέων Μυτιλήνης, Ρόδου και Σύρου.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Διευθυντή του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης Τομέα Ρόδου κ. Καραταπάνη Σάββα, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:
1) Τσιμπλέκας Χαράλαμπος, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων-Ασθενοφόρων (Τομέας Ρόδου)
2) Σταματίου Παρασκευή, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού (Τομέας Ρόδου)
Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear