Δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση των επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών 2023 καθώς και την επιτροπή απογραφής για το έτος 2022, για το Παράρτημα Ηρακλείου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την συγκρότηση των επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών 2023 καθώς και την επιτροπή απογραφής για το έτος 2022, για το Παράρτημα Ηρακλείου

Ανακοινώνεται σε εφαρμογή του με αριθμ πρωτ: 46886/25-11-2022  έγγραφο της Κ.Υ.  ότι την Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022, και ώρα 12:00 στο γραφείο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης του ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας, κ. Γιαννακουδάκη Νικόλαου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την επιλογή μελών ( τακτικών και αναπληρωματικών) για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών, μικροπρομηθειών, εργασιών  & παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο του  Παραρτήματος Ηρακλείου και των Τομέων  του για το οικονομικό έτος 2023 καθώς επίσης και την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής 2022.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α 27-10-2011), των άρθρων 221 και 344 του Ν. 4412/2016 και των με  αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/23-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21700/19-09-2012 εγκυκλίων  του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των διαγωνισμών  από το ελεύθερο εμπόριο:

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου και των Τομέων του των κλάδων:

  • ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ  Διοίκησης & Οικονομίας ,ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • ΠΕ Ιατρών
  • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας  (Μαιευτικής)
  • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και  ΔΕ Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων.
  • ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων εξαιρούνται της κλήρωσης όσοι συμμετείχαν ως τακτικά μέλη επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2022, ως τακτικά μέλη των επιτροπών απογραφής για το έτος 2021 καθώς επίσης και  οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος Ηρακλείου.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Διευθυντή, κ. Γιαννακουδάκη Νικόλαο,  παρουσία τριών  (3) ακόμη υπαλλήλων των: α) Καραγιαννάκη Μαρία, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης (κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού)  β) Πυροβολάκη Ανδρέα, Αν Προϊστάμενο Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας) και γ) Πηρουνάκη Γεώργιο , υπάλληλο του κλάδου ΠΕ  Διοικητικού Οικονομικού.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματα της συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται και από τους τέσσερις  (4), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΑΒ 4ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear