Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων οικονομικού έτους 2023, για το Παράρτημα Αλεξ/πολης και τους Τομείς του, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων οικονομικού έτους 2023, για το Παράρτημα Αλεξ/πολης και τους Τομείς του, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2022

Ανακοινώνεται ότι στις 07/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:00, στο γραφείο του Προϊσταμένου τμήματος Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αναστασιου Μαρασλή, στην Αλεξ/πολη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων έτους 2023, με αντικείμενο την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών, μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο και την παρακολούθηση-παραλαβή προμηθειών ή υπηρεσιών για το Παράρτημα Αλεξ/πολης και τους Τομείς του, καθώς και τη συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής  για το έτος 2022.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-11 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών-διαγωνισμών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο:

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Αλεξ/πολης και των Τομέων του, κλάδου ΠΕ Ιατρών, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Τε Νοσηλευτικής, ΤΕ Μηχανολογίας, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Τεχνικών και ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων εξαιρούνται της κλήρωσης όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών 2022, καθώς επίσης και υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Προμηθειών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Προϊστάμενο Τμήματος Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αναστάσιο Μαρασλή, τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Παραρτήματος Αλεξ/πολης κ. Ιωάννη Χρυσοφυλλάκη και ενός (1) ακόμη υπαλλήλου του κ. Ηλία Σχοινά (ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών), με αναπληρωματικό μέλος την κ. Φανή Δρακίδου (Πλήρωμα Ασθενοφόρου).

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματα της συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τρείς (3) κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους.

 

         Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

 Χαρίλαος Λώτης

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

 

 

Bear