Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2021, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2020 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2021, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2020

Ανακοινώνεται ότι στις  24/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή ΕΚΑΒ 7ης Πξεριφέρειας, κ. Μιχαήλ Τσοβίλη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2021, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2020. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), των άρθρων 221 και 344 του Ν.4412/2016 και των με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.23243/23-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ./21700/19-09-2012  εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των διαγωνισμών από το ελεύθερο εμπόριο:

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και των Τομέων του, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας (Διοίκηση Μονάδων Υγείας), ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, κλάδου ΠΕ Ιατρών.

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας (Νοσηλευτικής).

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και κλάδου ΔΕ Τεχνικών.

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και των Τομέων του, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Τραυματιοφορέων και ΥΕ Καθαριστριών.

Από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων εξαιρούνται της κλήρωσης όσοι συμμετείχαν ως τακτικά μέλη επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2020, όσοι συμμετείχαν ως τακτικά μέλη της επιτροπής απογραφής για το έτος 2019 καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος Ιωαννίνων.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από το Διευθυντή, κ. Μιχαήλ Τσοβίλη, παρουσία τριών (3) ακόμη υπαλλήλων των: α) Σταύρου Σταύρου, Προϊστάμενο Τμήματος Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης (κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), β) Σαρακηνού Θωμά, Προϊστάμενο Τμήματος Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας) και γ) Βασιλείου Βασιλική, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τέσσερις (4), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  Ε.Κ.Α.Β. 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

   
   

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ. ΤΣΟΒΙΛΗΣ

ΕΠΙΜ. Α΄ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Bear