Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2017

 

Ανακοινώνεται ότι στις 04/12/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ. στο γραφείο του Διευθυντή ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας, κ. Βασιλείου Παπαδιώτη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2017.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο:

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και των Τομέων του, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας (Διοίκηση Μονάδων Υγείας), ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, κλάδου ΠΕ Ιατρών.
Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας (Νοσηλευτικής).
Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, κλάδου ΔΕ Τεχνικών.
Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και των Τομέων του, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων,  ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Τραυματιοφορέων.

Από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων εξαιρούνται της κλήρωσης όσοι συμμετείχαν ως τακτικά μέλη επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του για το οικονομικό έτος 2017, όσοι συμμετείχαν ως τακτικά μέλη της επιτροπής απογραφής για το έτος 2016 καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος Ιωαννίνων.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από το Διευθυντή, κ. Βασίλειο Παπαδιώτη, παρουσία τριών (3) ακόμη υπαλλήλων των: α) Σταύρου Σταύρου, Προϊστάμενο Τμήματος Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης (κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), β) Σαρακηνού Θωμά, Προϊστάμενο Τμήματος Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας) και γ) Βαλάρη Βασίλειο, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τέσσερις (4), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ε.Κ.Α.Β. 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

Αρχείο Ανακοίνωσης

Bear