Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών διαγωνισμών για προμήθειες υλικών και εργασιών, για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του, για το οικονομικό έτος 2024, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών διαγωνισμών για προμήθειες υλικών και εργασιών, για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του, για το οικονομικό έτος 2024, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2023

Ανακοινώνεται ότι στις  24/11/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Γραφείο του Διευθυντή ΕΚΑΒ 7ης Περιφέρειας, κ. Μιχαήλ Τσοβίλη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, για την επιλογή μελών για την συγκρότηση των ετήσιων συλλογικών οργάνων (επιτροπών) διαγωνισμών για προμήθειες υλικών και εργασιών, για το Παράρτημα Ιωαννίνων και τους Τομείς του, για το οικονομικό έτος 2024, καθώς και την συγκρότηση της ετήσιας επιτροπής απογραφής για το έτος 2023. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), των άρθρων 221 και 344 του Ν.4412/2016, του προαναφερθέντος νόμου, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και των με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.23243/23-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011, ΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ./21700/19-09-2012  εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των διαγωνισμών:

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και των Τομέων του, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοίκησης & Οικονομίας (Διοίκηση Μονάδων Υγείας), ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, κλάδου ΠΕ Ιατρών.

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας (Νοσηλευτικής).

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων, κλάδου ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων.

Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ιωαννίνων και των Τομέων του, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ΔΕ Οδηγών, ΥΕ Τραυματιοφορέων και ΥΕ Καθαριστριών.

Από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων εξαιρούνται της κλήρωσης εξαιρούνται οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος και όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από το Διευθυντή, κ. Μιχαήλ Τσοβίλη, παρουσία τριών (3) ακόμη υπαλλήλων, των: α) Σταύρου Σταύρου, Προϊστάμενο Τμήματος Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης (κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), β) Σαρακηνού Θωμά, Προϊστάμενο Τμήματος Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας) και γ) Καλόγηρου Βασιλείου, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας (Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας).

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και από τους τέσσερις (4), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ε.Κ.Α.Β. 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΠ. ΤΣΟΒΙΛΗΣ

ΕΠΙΜ. Α΄ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear