Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για το έτος 2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για το έτος 2023

Ανακοινώνεται ότι στις 24/11/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Οργάνωσης & Συντονισμού, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για:

       α. 1) Επιτροπή προμήθειας λοιπού υλικού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης

αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανοικτών διαγωνισμών και διαδικασιών    διαπραγμάτευσης

2) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών

3) Επιτροπή προμήθειας ανταλλακτικών συνεργείου και διαδικασιών διαπραγμάτευσης

4)Επιτροπή προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, εργασιών τεχνικών θεμάτων, εκτέλεσης εργασιών συνεργείου και διαδικασιών διαπραγμάτευσης

5) Επιτροπή προμήθειας υγειονομικού υλικού, ιατρικών μηχανημάτων, επιστημονικών οργάνων, κ.λ.π. και διαδικασιών  διαπραγμάτευσης

6) Επιτροπή προμήθειας και υπηρεσίες λοιπού υλικού, εργασιών λοιπού υλικού και διαδικασιών διαπραγμάτευσης

7) Επιτροπή μικροπρομηθειών ή υπηρεσιών Τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου

8) Επιτροπή μικροπρομηθειών ή υπηρεσιών Τομέα ΕΚΑΒ Εύβοιας-Βοιωτίας

β. 1) Επιτροπή υποβολής ασθενοφόρων σε ΚΤΕΟ, παρακολούθησης παραλαβής υλικών και εργασιών μηχανολογικού εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων και παραλαβής ανταλλακτικών οχημάτων και εργασιών σε οχήματα της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ

2) Επιτροπή παραλαβής ελαιολιπαντικών, υγρών καυσίμων και πετρελαίου θέρμανσης

3) Επιτροπή παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού

4) Επιτροπή παραλαβής γενικού υλικού και εργασιών (εκτός ασθενοφόρων)

5) Επιτροπή παρακολούθησης καθαριότητας και παραλαβής εργασιών καθαρισμού και συντήρησης χημικών τουαλετών.

6) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών ανελκυστήρων, αναβατορίου και ραδιοδικτύου.

7) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών λογιστικής και πληροφορικής υποστήριξης της εφαρμογής διπλογραφικού συστήματος του ΕΚΑΒ

8) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών του συστήματος «OPEN TECHNOLOGY SERVICES A.E. (O.T.S A.E) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.»

9) Επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από την εταιρεία COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε.

10) Επιτροπή παραλαβής εργασιών για την εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ

11) Επιτροπή παραλαβής εργασιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας της Κ.Υ.

12) Επιτροπή παραλαβής εργασιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

13) Επιτροπή παραλαβής εργασιών του εξωτερικού συμβούλου υποστήριξης του ΕΚΑΒ σε θέματα επικοινωνίας με την επωνυμία “UP 2 THE POINT E.E.”

14) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής εργασιών για τη συντήρηση και υποστήριξη του συστήματος Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ από την  εταιρεία MODUS Α.Ε.

15) Επιτροπή παρακολούθησης καλής λειτουργίας των Καταγραφικών Μηχανημάτων της Κ.Υ. του ΕΚΑΒ

16) Επιτροπή παραλαβής ιατρικών Μηχανημάτων και Επιστημονικών οργάνων της ΚΥ του ΕΚΑΒ

17) Επιτροπή παραλαβής εργασιών και υλικών Τομέα ΕΚΑΒ Κορίνθου

18) Επιτροπή παραλαβής εργασιών και υλικών Τομέα ΕΚΑΒ Εύβοιας – Βοιωτίας

19) Επιτροπή παρακολούθησης τιμολογίων και Αλληλογραφίας ΕΛΤΑ COURIER.

20) Επιτροπή παραλαβής της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών λογιστών για τον ισολογισμό 2022

21) Επιτροπή παρακολούθησης εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης ασθενοφόρων για το έτος 2023

22) Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής Υπηρεσιών για την λειτουργία της εφαρμογής συστήματος ασύρματης  τηλεπικοινωνίας για τα Παραρτήματα Λαμία, Πάτρα, Ηράκλειο και Υ.Κ. ΕΚΑΒ

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Οργάνωσης & Συντονισμού, κ. Κωνσταντίνο Λαζαράκη, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι

α) Ελευθερία Καλούδη, Προϊστάμενη Δ/νσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

β) Πηνελόπη Ζαβέρβα, Προϊστάμενη Τμήματος Οικ. ΔΙοικ. & Προμηθειών

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear