Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών προμηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου οικονομικού έτους 2019, καθώς επίσης την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής για το έτος 2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών προμηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου οικονομικού έτους 2019, καθώς επίσης την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής για το έτος 2018

Ανακοινώνεται ότι στις 20/12/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 στο γραφείο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης του ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας, κου Κιούλπαλη Ανέστη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών πρόχειρων διαγωνισμών, μικρο- προμηθειών, εργασιών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο του Παραρτήματος Ηρακλείου και των τομέων του για το οικονομικό έτος 2019 καθώς επίσης και την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών απογραφής 2017.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών, μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο, καθώς επίσης και της απογραφής:

  • Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Επιστημών Υγείας, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού , ΔΕ Δακτυλογράφων και ΔΕ Τηλεφωνητών.
  • Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου κλάδου ΠΕ Ιατρών.
  • Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου των κλάδων ΤΕ Μηχανικών και ΔΕ Τεχνικών.
  • Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου των κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και ΥΕ Τραυματιοφορέων.

Από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων εξαιρούνται της κλήρωσης όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, ως τακτικά μέλη επιτροπών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου και τους τομείς του, ως τακτικά μέλη των επιτροπών απογραφής για το έτος 2017 καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος Ηρακλείου.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Διευθυντή, κο Κιούλπαλη Ανέστη, παρουσία τριών (3) ακόμη υπαλλήλων των: α) Καραγιαννάκη Μαρία, Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης (κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) β) Πυροβολάκη Ανδρέα, Αν Προϊστάμενο Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (κλάδου ΤΕ Επαγγελματιών Υγείας) και γ) Δαγαλάκη Φωτεινή, υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματα της συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται και από τους τέσσερις (4), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΙΟΥΛΠΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

Ανακοίνωση (αρχείο pdf)

Bear