Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών προμηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2017 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών προμηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο για το Παράρτημα Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2017

Ανακοινώνεται ότι στις 14/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης του ΕΚΑΒ 4ης Περιφέρειας, κ. Νικόλαου Γιαννακουδάκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών πρόχειρων διαγωνισμών, μικροπρομηθειών, εργασιών και παραλαβής από το ελεύθερο εμπόριο του Ηρακλείου και των τομέων του για το οικονομικό έτος 2017 .

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών, μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο:

  • Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου των κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΤΕ Νοσηλευτικής, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού , ΔΕ Δακτυλογράφων και ΔΕ Τηλεφωνητών.
  • Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου κλάδου ΠΕ Ιατρών.
  • Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου των κλάδων ΤΕ Μηχανικών και ΔΕ Τεχνικών.
  • Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου των κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και ΥΕ Τραυματιοφορέων.

Από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων εξαιρούνται της κλήρωσης όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Προμηθειών του ΕΚΑΒ Ηρακλείου.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από το Διευθυντή, κ. Νικόλαο Γιαννακουδάκη, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων των: α) Μαρία Καραγιαννάκη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού β) Δαγαλάκη Φωτεινή υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού και με αναπληρωματικό μέλος τη Σοφία Καβρού Ρομπογιαννάκη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματα της συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται και από τους τρείς (3), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γιαννακουδάκης Νικόλαος

Αρχείο

Bear