Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπών ετήσιας απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2016 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών για τη συγκρότηση επιτροπών ετήσιας απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2016

Ανακοινώνεται ότι στις 14/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στο γραφείο του Διευθυντή ΕΚΑΒ Ηρακλείου, κ. Νικόλαου Γιαννακουδάκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των μελών φυσικής απογραφής των αποθηκών του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Ηρακλείου οικονομικού έτους 2016 για :

  •  Επιτροπή απογραφής ανταλλακτικών
  •  Επιτροπή απογραφής υγειονομικού υλικού
  •  Επιτροπή απογραφής γενικού υλικού

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του ΠΔ 146/2003 και της υπ’ αριθ’ 151360/9-12-10 εγκυκλίου του ΥΥΚΑ.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από το Διευθυντή του ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κ. Νικόλαο Γιαννακουδάκη, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων των: α) Μαρία Καραγιαννάκη υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού β) Δαγαλάκη Φωτεινή υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού και αναπληρωματικό μέλος τη Σοφία Καβρού Ρομπογιαννάκη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματα της συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται και από τους τρείς (3), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γιαννακουδάκης Νικόλαος

Αρχείο

Bear