Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών επιτροπών του ΕΚΑΒ Κοζάνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών επιτροπών του ΕΚΑΒ Κοζάνης

Ανακοινώνεται ότι στις  21/11/2022, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 στο γραφείο  του Διευθυντή  του Παραρτήματος Κοζάνης, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση :

Α. Επιτροπών προμήθειας υλικών 2023

Β. Επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών 2023

Γ. Επιτροπών απομαγνητοφώνησης 2023

Δ. Επιτροπών απογραφής αποθηκών γενικού υλικού 2022

Ε. Επιτροπών απογραφής αποθηκών υγειονομικού υλικού 2022

για το ΕΚΑΒ Κοζάνης και τους Τομείς ευθύνης του.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των υπαλλήλων του Παραρτήματος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011, των αρ. 221 και 344 του Ν.4412/2016 και των υπ’αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.23243/23-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.21526/04-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.21700/19-09-2012 εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των ερμηνευτικών εγκυκλίων, από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των διαγωνισμών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο.

Υπάλληλοι Τ.Ε. ειδικότητας Νοσηλευτικής

Υπάλληλοι Τ.Ε. ειδικότητας Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Υπάλληλοι Τ.Ε. και Δ.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού

Υπάλληλοι Τ.Ε. ειδικότητας Πληροφορικής

Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών

Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους, εξαιρούνται οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος και όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Διευθυντή  του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης κ. Γιασσά Σάββα  παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)  Μήλιο Βασίλειο  υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού και

β)  Γκράνα Βάϊα υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear