Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών επιτροπών του ΕΚΑΒ Κοζάνης για το έτος 2024 καθώς και για την επιλογή μελών των επιτροπών απογραφής αποθηκών 2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή μελών επιτροπών του ΕΚΑΒ Κοζάνης για το έτος 2024 καθώς και για την επιλογή μελών των επιτροπών απογραφής αποθηκών 2023

Ανακοινώνεται ότι στις  20/11/2023, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο  του Προϊσταμένου του Τμήματος Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση :

Α. Επιτροπών προμήθειας υλικών 2024

Β. Επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών 2024

Γ. Επιτροπών απομαγνητοφώνησης 2024

Δ. Επιτροπών απογραφής αποθηκών γενικού υλικού 2023

Ε. Επιτροπών απογραφής αποθηκών υγειονομικού υλικού 2023

για το ΕΚΑΒ Κοζάνης και τους Τομείς ευθύνης του.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των υπαλλήλων του Παραρτήματος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011, των αρ.221 και 344 του Ν.4412/2016 και των υπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.23243/23-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.21526/04-11-2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.21700/19-09-2012 εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των ερμηνευτικών εγκυκλίων, από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των διαγωνισμών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο.

Υπάλληλοι Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού

Υπάλληλοι Τ.Ε. Νοσηλευτικής

Υπάλληλοι Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού

Υπάλληλοι Τ.Ε. Πληροφορικής

Υπάλληλοι Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού

Υπάλληλοι Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

Υπάλληλοι Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών

Υπάλληλοι Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνιτών

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους, εξαιρούνται οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος και όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Κοζάνης κ. Μήλιο Βασίλειο παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)  Μπουλούση Βασιλική υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού και

β)  Τοματσίδου Σταυρούλα υπάλληλο του κλάδου Δ.Ε. Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΒΙΛΗΣ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear