Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 4ου τακτικού και 4ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανοικτών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ6/11-02-2021 (Θέμα 21) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 4ου τακτικού και 4ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανοικτών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2021 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ6/11-02-2021 (Θέμα 21) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 24/03/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών  Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 4ου τακτικού και  4ου  αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανοικτών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για το έτος 2021.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016 από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο του  διαγωνισμού:

      1) Έναν  υπάλληλο  της Δ/νσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών κλάδου ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)   Ελευθερία Καλούδη, υπάλληλο του κλάδου  ΤΕ  Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

β)   Ιωάννη Λούκο, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Μηχανικών

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΥΣΤΑΘΙΟΥ

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Bear