Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας Υγειονομικού Υλικού, Ιατρικών Μηχανημάτων, Επιστημονικών Οργάνων κ.λ.π. και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για το έτος 2024 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ04/30-01-2024 (Θέμα 87) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας Υγειονομικού Υλικού, Ιατρικών Μηχανημάτων, Επιστημονικών Οργάνων κ.λ.π. και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για το έτος 2024 σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΣΥΝ04/30-01-2024 (Θέμα 87) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 09/02/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο γραφείο του Προϊσταμένου Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  κ. Κωνσταντίνου Λαζαράκη, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση του 3ου τακτικού μέλους της επιτροπής προμήθειας Υγειονομικού Υλικού, Ιατρικών Μηχανημάτων, Επιστημονικών Οργάνων κ.λ.π. και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για το έτος 2024.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016 από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο του  διαγωνισμού:

      1)  Υπάλληλο  του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών κλάδου ΠΕ Ιατρών.

      Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον  Προϊστάμενο Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  κ. Κωνσταντίνου Λαζαράκη παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

 α)   Θεόδωρος Τσαραπατσάνης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Προσωπικού

 β) Χρήστος – Παναγιώτης Μπρούμας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

 

Bear