Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής γενικού υλικού, υγειονομικού υλικού και εργασιών (εκτός ασθενοφόρων) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ11/02-04-2018 (Θέμα 18) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 2ου αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής γενικού υλικού, υγειονομικού υλικού και εργασιών (εκτός ασθενοφόρων) σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ11/02-04-2018 (Θέμα 18) απόφαση Δ.Σ. του ΕΚΑΒ

Ανακοινώνεται ότι στις 06/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών  Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, αντικατάστασης του 1ου τακτικού μέλους της επιτροπής παραλαβής υγειονομικού υλικού, αερίων και ιματισμού και παραλαβής γενικού υλικού και εργασιών (εκτός ασθενοφόρων).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016 από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο του  διαγωνισμού:

1) Έναν  υπάλληλο  της Δ/νσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων.

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους  εξαιρούνται της κλήρωσης εκείνοι που συμμετείχαν ως μέλη στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο  Προμηθειών του ΕΚΑΒ.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)   Κωνσταντίνου Λαζαράκη, υπάλληλο του κλάδου  ΠΕ Διοικητικού  Οικονομικού

β)   Κωνσταντίας Δαμιανού, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης και Οικονομίας

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Bear