Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 1ου τακτικού μέλους τις επιτροπές παραλαβής Υγειονομικού Υλικού Αερίων & Ιματισμού και Γενικού Υλικού &Εργασιών (εκτός ασθενοφόρων), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ4/22-03-2019 (Έκτακτη Θέμα 12) Απόφασης Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση 1ου τακτικού μέλους τις επιτροπές παραλαβής Υγειονομικού Υλικού Αερίων & Ιματισμού και Γενικού Υλικού &Εργασιών (εκτός ασθενοφόρων), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΣΥΝ4/22-03-2019 (Έκτακτη Θέμα 12) Απόφασης Δ.Σ. του ΕΚΑΒ.

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
Κεντρική Υπηρεσία
Γραφείο Προέδρου

Ανακοινώνεται ότι στις 02/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο γραφείο της Προϊσταμένης Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών Άννας Ρούσσου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, αντικατάστασης του 1ου τακτικού μέλους των επιτροπών παραλαβής Υγειονομικού Υλικού Αερίων & Ιματισμού και Γενικού Υλικού &Εργασιών.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 και 334 του Ν.4412/2016.

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους εξαιρούνται της κλήρωσης εκείνοι που συμμετείχαν ως μέλη στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από την Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κα. Άννα Ρούσσου, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:
α) Αποστολιάς Βουγιουκλή, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού
β) Κωνσταντίας Δαμιανού, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ

Bear