Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους τομείς ευθύνης του για το οικονομικό έτος 2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους τομείς ευθύνης του για το οικονομικό έτος 2022

Ανακοινώνεται ότι στις  13/12/2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 10:30 στο γραφείο  του Διευθυντή  του Παραρτήματος Μυτιλήνης στον Τομέα Ρόδου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση :

Α. Επιτροπών  προμήθειας γενικού υλικού

Β. Επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών.

Γ.  Επιτροπών ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών.

Δ. Επιτροπών απομαγνητοφώνησης.

για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς ευθύνης του.

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των υπαλλήλων του Παραρτήματος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011, των αρ. 221 και 344 του Ν.4412/2016 και των υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.23243/23-11-2011,ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.21526/04-11-2011,ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ.21700/19-09-2012 εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των ερμηνευτικών εγκυκλίων, από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών – διαγωνισμών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο.

  • Υπάλληλοι Τ.Ε. ειδικότητας Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
  • Υπάλληλοι Τ.Ε. ειδικότητας Νοσηλευτικής
  • Υπάλληλοι Τ.Ε. και Δ.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρου
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους, εξαιρούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Προμηθειών του Παραρτήματος και όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Διευθυντή  του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης κ. Καραταπάνη Σάββα  παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

α)  Τσιμπλέκας Χαράλαμπος  υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Τομέα Ρόδου

β)  Σταματίου Παρασκευή , υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΕΣΥ

 

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear