Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους τομείς ευθύνης του για το οικονομικό έτος 2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης συλλογικών οργάνων διοίκησης για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους τομείς ευθύνης του για το οικονομικό έτος 2021

Ανακοινώνεται ότι στις  18/12/2020, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 10:30 στο γραφείο  του Διευθυντή  του Παραρτήματος Μυτιλήνης στον Τομέα Ρόδου ,σε εφαρμογή και του υπ αριθμ 72942/23-11-2020 εγγράφου της ΚΥ ΕΚΑΒ θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση :

Α. Επιτροπών  προμήθειας γενικού υλικού

Β. Επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών.

Γ.  Επιτροπών ενστάσεων και προσφυγών διαγωνισμών.

Δ. Επιτροπών απομαγνητοφώνησης.

για το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης και τους Τομείς ευθύνης του.

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, μεταξύ των υπαλλήλων του Παραρτήματος, από τις παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων της υπηρεσίας που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών – διαγωνισμών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο.

  • Υπάλληλοι Τ.Ε. ειδικότητας Διοίκησης Μονάδων Υγείας
  • Υπάλληλοι Τ.Ε. και Δ.Ε. ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρου
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Μηχανοτεχνιτών
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών

 

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους  εξαιρούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο  Προμηθειών του Παραρτήματος και όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τον Διευθυντή  του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης κ. Καραταπάνη Σάββα  παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

 α)  Τσιμπλέκας Χαράλαμπος  υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Τομέα Ρόδου

 β)  Σταματίου Παρασκευή , υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΑΒ ΕΣΥ

 

Σύνδεσμος προς το έγγραφο

Bear