Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης εργασιών των υπηρεσιών φύλαξης ελικοπτέρων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Δημόσια κλήρωση επιλογής μελών συγκρότησης επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης εργασιών των υπηρεσιών φύλαξης ελικοπτέρων

Ανακοινώνεται ότι στις 22/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 στο γραφείο της Διευθύντριας του Παραρτήματος Μυτιλήνης, θα διενεργηθεί ανοιχτή δημόσια κλήρωση, επιλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών  για τη συγκρότηση «επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης εργασιών των υπηρεσιών φύλαξης ελικοπτέρων και των σχετικών εγκαταστάσεων Β.Υ.Α. Σύρου» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 9/06-03-2019 Σύμβαση του ΕΚΑΒ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και των ερμηνευτικών εγκυκλίων, μεταξύ των υπαλλήλων του Παραρτήματος Μυτιλήνης και της Κ.Υ., από τις παρακάτω κατηγορίες υπαλλήλων της υπηρεσίας που υπαγορεύει το αντικείμενο των πρόχειρων διαγωνισμών – διαγωνισμών μικροπρομηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εμπόριο.

  • Υπάλληλοι Π.Ε. ειδικότητας Ιατρών
  • Υπάλληλοι Δ.Ε. ειδικότητας Πληρωμάτων Ασθενοφόρου

Από τους ανωτέρω υπαλλήλους  εξαιρούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο  Προμηθειών και όσοι συμμετείχαν ως μέλη σε επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια και θα διεξαχθεί από τη Δ/νρια του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης κ. Κωτούλα Χαρίκλεια, παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων ήτοι:

  1. της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Υ. κας Ρούσσου ‘Αννας
  2. της Προϊσταμένης Διοίκησης Προσωπικού της Κ.Υ. κας Δαμιανού Κωνσταντίας

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της θα συνταχθεί  σχετικό πρακτικό, το οποίο θα υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
 

 

 

 

ΚΩΤΟΥΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ

Δημόσια κλήρωση – Παράρτημα Μυτιλήνης

Bear