Ατομικό Δελτίο Υγείας Εργαζομένου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Ατομικό Δελτίο Υγείας Εργαζομένου

Συνάδελφοι,

παίρνετε στα χέρια σας το « ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ».

Το Δελτίο αυτό θα το συμπληρώσετε και θα το επιστρέψετε σε κλειστό φάκελο με εξωτερική αναγραφή του ονόματος σας, για να παραδοθεί στον Ιατρό Εργασίας του ΕΚΑΒ. Κατόπιν, θα ακολουθήσει συνάντηση κάθε εργαζόμενου με τον Ιατρό για εξέταση και συνέντευξη, σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων του Ιατρού Εργασίας . Η συμπλήρωση του Φακέλου Υγείας γίνεται από τον Ιατρό Εργασίας , ο οποίος θα είναι απόρρητος με ευθύνη της Υπηρεσίας.

Ο θεσμός του Ιατρού Εργασίας αποτελεί υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίες «απασχολούν πάνω από 50 εργαζομένους ή εκτίθενται σε βιολογικούς παράγοντες», σύμφωνα με τον Ν. 1568/85 για την επίβλεψη της υγείας όλων των εργαζομένων κάθε οργανισμού. Η Ιατρική της Εργασίας είναι η ειδικότητα της ιατρικής που ασχολείται με τις ασθένειες που προκύπτουν στο χώρο και κατά τη διάρκεια της εργασίας.

 

Πληροφοριακό σημείωμα για τις υπηρεσίες του ιατρού εργασίας

Πρόγραμμα επισκέψεων ιατρού εργασίας Κ.Υ. (2022)

Πρόγραμμα επισκέψεων τεχνικού ασφαλείας Ν. Αττικής (2022)

 

To πρόγραμμα επισκέψεων ιατρών εργασίας και τεχνικών ασφαλείας είναι αναρτημένο και στον εσωτερικό ιστότοπο του ΕΚΑΒ (http://portal.ekab.gr)

Ιστότοπος πληροφοριών για θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας: www.elinyae.gr

Bear